San Frangisk - Ritratt tad-dehra u l-karattru

 

 

<<|werrej|>>


Ritratt ta' San Frangisk

1 Celano, 83


 

Tomaso da Celeno,

l-ewwel fost dawk li kitbu hajjet Frangisku

halliela bil-kitba ritratt ta’ qaddis.

1 Celano, 83

 

FRANGISKU

kien bniedem sabih

tiehu grazzja mieghu malajr.

b’dehra li tghaxxaq,

innocenti fil-hajja,

semplici fil-kliem,

safi fil-qalb,

fl-imhabba lejn Alla,

fil-karità lejn l-ahwa,

fil-herqa li jobdi,

fil-hlewwa ma’ kulhadd

f'bixra qisha ta’ anglu.

 

Kien habib fl-imgieba,

seren minn qaddisu,

hlejju fi kliemu,

lest biex jahmel il-qalb,

fidil fl-impennji,

prudenti fil-pariri,

ma jghejja qatt fit-talb,

kollu hrara f’kollox.

 

Kien sod fil-fehma,

ma jaqta' xejn fil-virtù,

ikompli sa l-ahhar fil-grazzja,

kien l-istess f’kollox.

 

Hafif biex jahfer,

bil-mod biex jinkorla,

hieles minn twelidu,

jolqtok ghall-memorja li kellu,

reqq fi kliemu,

attenti f’ghazlietu,

kien semplici f’kollox.

 

Iebes mieghu nniffsu,

hanin ma’ l-ohrajn,

jaf jaghzel f’kollox.

kien tassew jaf xi jghid,

 

B’dehra ferrieha

u b’wicc hanin

hieles mill-ghazz u mill-kburija.

 

FRANGISKU

ma kienx it-twal

x’aktar qsajjar,

rasu mdaqsa gejja ghat-tond,

wiccu gej fit-tul, irqiq,

gbinu ckejken u lixx,

ghajnejh imdaqsa, suwed u cari.

Xuxtu skur,

hugbejh fid-dritt,

imniehru mdaqqas u mislut,

widnejh  zghar mahruga ‘l barra.

nghasu bla tikmix,

ilsienu kwiet, mheggeg, misnun,

lehnu  qawwi, jigbdek,

car u qiesu jdoqq,

snienu bojod, dritti u ndqas,

xofftejh zghar u rqaq,

ilhitu sewda u mhux follta wisq,

ghonqu rqiq,

spallejh miftuha,

dirghajh qosra,

idejh zghar,

bi swaba twal u duffrejh maqtugha.

Riglejh irqaq,

saqajh ckejknin.

Kellu gilda fina

ma kienx imlahhma wisq.

 

Kien fqajjar f’ilbiesu

ta’ ftit irqad

u b’idu miftuha,

kien umli,

ghalhekk kien gwejjed ma’ kulhadd,

u jfittex jaqbel fl-imgieba ma’ kulhadd.

 

Kien qaddis fost il-qaddisin,

u qalb il-midinbin kien wiehed minnhom.

 


traduzjoni Fr Thomas Calleja


Cimabue halliena ritratt impitter

ta’

San Frangisk

mal-hajt

tat-transett

tal-lemin

tal-Basilika

l-isfel

u

Tommaso da Celano

l-ewwel fost dawk

li kitbu hajjet Frangisku

halliela bil-kitba

ritratt ta’ qaddis.

1 Celano, 83