Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


It-Testment miktub fi Siena

ittra ddettata fi Siena f'Mejju 1226


 

1.  Ikteb, biex inkun nista’ nbierek lil huti l-patrijiet kollha, kemm dawk li huma fl-Ordni llum u kemm lil dawk li ghad jissiehbu fih sa l-ahhar tad-dinja. 2. Billi jien dghajjef u mugugh bil-mard u ma nistax nitkellem, nixtieq nuri fil-qosor ir-rieda tieghi lil huti f’dawn it-tliet hsibijiet: 3. jigifieri b’turija li jiftakru fil-barka u fit-testment tieghi, ha jhobbu dejjem wiehed lil iehor, 4. ha jhobbu u jharsu dejjem fedelment il-Faqar Qaddis. 5. U ha jkunu dejjem fidili u suggetti ghall-prelati u l-kjerci kollha ta’ Ommna l-Knisja Mqaddsa.

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


Jissejjah ukoll "it-Testment

iz-zghir"

miktub fi Siena bejn April

u Mejju 1226.

Fi tliet kelmiet Frangisku gabar dak li xtaq jghid lill-patrijiet.

 

 

.