Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►► 


Ittra lill-Kustodji

l-ewwel ittra

miktuba fl-1220


 

1. Lill-kustodji kollha ta' l-Ahwa z-Zghar li tasal ghandhom din l-ittra, jien fra Frangisk, il­qaddej taghkom u l-icken wiehed fil-Mulej Alla, nibghat tislima b'gheliem godda tas-sema u ta’ l-art, li huma kbar u tal-ghageb f'ghajnejn Alla, imma li huma meqjusa ftit li xejn minn hafna religjuzi u ohrajn.

 

2. Bil-hegga kollha li hemm fija u aktar ukoll, nitlobkom, meta jidhrilkom li jkun sewwa u mehtieg, bl-umiltà kollha ghandkom titolbu lill-kleru kollu biex jaghtu qima fuq kull haga ohra l-Gisem u d­Demm l-aktar qaddis tal-Mulej taghna Gesù Kristu, l-ismijiet qaddisa u l-kliem miktub li bih iqaddsu l-Gisem tieghu. 3. Ghandhom ukoll izommu bhala oggetti prezzjuzi l-kalcijiet, il-korporali, it-tizjin ta' l-altar u dak kollu li ghandu x'jaqsam mas-sagrificcju tal-Quddiesa.

 

4. Kemm-il darba l-Gisem l-aktar qaddis tal-Mulej ikun mizmum f'xi post li ma jixraqx, ha  jqeghduh u jaqfluh tajjeb f'post prezzjuz, u jkun imhares kif titlob il-Knisja. Ha jgorruh minn post ghal iehor b’qima xierqa, u jqassmuh lill-ohrajn b’mod xieraq. 5. L-ismijiet qaddisa u l-kliem miktub tal-Mulej, jekk ikunu jinstabu f'imkejjen li ma jixirqux, ha jingabru u jinzammu f'postijiet xierqa.

 

6. F'kull prietka li taghmlu, fakkru lin-nies dwar il-penitenza, u li hadd ma jista’ jsalva jekk ma jircevix il-Gisem u d­Demm l-aktar qaddis tal-Mulej (ara, Gw 6:54). 7. U meta jkun ikkonsagrat fuq l-altar mis-sacerdot u jingarr xi mkien, ha jfahhru n-nies kollha, jaghtu glorja u jinzlu gharkobbtejhom jaghtu gieh lill-Mulej Alla, haj u veru. 8. Jalla thabbru u xxandru t-tifhir tieghu fost il­gnus kollha b’mod li jinghata tifhir u hajr dejjem lil Alla li jista' kollox mill-popli kollha tad-dinja f’kull siegha u kull darba li jdoqqu l-­qniepen.

 

9. Huti l-kustodji li tigi f'idejhom din l-ittra, li jaghmlu kopji taghha u jzommuha ghalihom u ghal huthom il-patrijiet li ghandhom id-dmir li jippritkaw jew li jiehdu hsieb l-ahwa, u li jaghmlu maghruf u jhabbru kull ma ntqal f'din l-ittra: ha jkunu jafu li l-barka tal-Mulej Alla hija fuqhom kif hi l-barka tieghi wkoll. 10. Ha jqisu din il-kitba bhala ubbidjenza vera u qaddisa moghtija lilhom.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


 

Il-kontenut

ta' din l-ittra

juri l-hegga

u l-qima li Frangisku

kellu lejn

l-Ewkaristija

u lejn il-Kelma ta' Alla. Frangisku

wisq probabbli

kiteb din l-ittra wara li gie lura mill-Art Imqaddsa

fl-1220