Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Ittra lill-Kustodji

it-tieni ittra

miktuba fl-1220


 

1. Fra Frangisk, l-icken wiehed fost il-qaddejja ta' Alla, jibghat tislim u paci qaddisa fil-Mulej lill-kustodji kollha ta' l-Ahwa z-Zghar li taslilhom din l-ittra.

 

2. Kunu afu li hemm certi affarijiet li huma tassew kbar u tal-ghageb f’ghajnejn Alla, izda li xi drabi, f'ghajnejn il-bnedmin, huma meqjusa bla siwi u mhux ta' min jahseb fuqhom. 3. Min-naha l-ohra, hemm affarijiet li l-bnedmin iqisuhom kbar u jzommuhom b’ghozza, waqt li Alla jqishom bla siwi u ta' ebda valur.

 

4. Quddiem il-Mulej Alla, bil-qawwa kollha li ghandi nitlobkom biex tqassmu lill-isqfijiet u lill-membri kollha tal-kleru, l-ittri tieghi li jitkellmu dwar il-Gisem u d-Demm l-aktar qaddisa tal-Mulej taghna 5. u li zzommu sewwa f'mohhkom kull ma heggigtkom taghmlu dwar dawn il-hwejjeg.

 

6. Aghmlu ghadd ta’ kopji ta’ l-ittra l-ohra li qed nibaghtilkom u li fiha hemm miktub biex isir tifhir lil Alla fost il-popli u fil-pjazez, u aghtuhom lis-sindki, lill-­konslijiet u lill-mexxejja, 7. u hudu hsieb li tqassmuhom b’hegga kbira lil dawk kollha li ghandhom hu mifhum li ghandha tasal din il-kitba.

 

 

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


 

Il-kontenut

ta' din l-ittra

semplici

qiesu jirbambja dak li

Frangisku

kiteb f'dan i

z-zmien.

Frangisku

mill-gdid jitkellem

dwar r-rispett

u l-qima

lejn

l-Ewkaristija

u lejn il-Kelma ta' Alla.

F'din l-ittra

jaghmel referenza

ghall-"ittri"

ohra li kien kiteb.

Frangisku

wisq probabbli

kiteb din l-ittra wara li kiteb l-ohrajn hekk kif  gie lura mill-Art Imqaddsa

fl-1220