Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|►►


Ghanja ta’ Ezortazzjoni lil Santa Klara

u lil hutha s-Sorijiet

miktuba fl-1225


 

1. Isimghu, foqra ckejkin, imsejha mill-Mulej,

    li gejtu flimkien minn hafna partijiet u provincji.

2. Ghixu dejjem fil-Verità

    biex hekk tkunu tistghu tmutu fl-ubbidjenza.

3. Tharsux lejn il-hajja ta’ barra

    ghax dik ta’ l-Ispirtu hija ahjar.

4. Nitlobkom bl-akbar imhabba

    biex tuzaw bir-reqqa

    l-karità li l-Mulej jipprovdilkom.

5. Dawk li huma mghakksin bil-mard

    u l-ohrajn li huma mtaqqlin minhabba fihom,

    ilkoll kemm intom garrbu kollox bis-sliem.

6. Ghax ghad tbighu din l-ghajja bi prezz gholi

    u kull wahda minnkom tkun inkurunata sultana

    fis-sema mal-Vergni Marija.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


fl-istess zmien

li Frangisku kkompona

il-Kantiku

tal-Hlejjaq, kiteb ukoll

din il-kitba

jew kif inhi maghrufa "Ghanja ta' Theggig"

lil Klara

u lill-ahwa

sorijiet fqar

ta' San Damjan

fl-1225.

.