Kitbiet ta' San Frangisk

 

◄◄|werrej|


Ittra lill-patrijiet ta’ Franza


 

Ftit nafu dwar il-missjoni tal-patrijiet fi Franza.  Gordanu ta’ Giano jirrakkonta li l-patrijiet li marru fi franza kienu mistoqsija jekk kinux Albigizi u dawn wiegbu li iva, ghax ma kinux jafu x’kienet l-erezija ta’ l-Albigizi. L-ghajn principali ta’ din l-ittra huwa Tumas ta’ Eccleston, Kronaki VI.

 

1. ...Il-qaddis Frangisku kiteb ittra b’idejh stess...

lill-ministru u l-ahwa ta’ Franza, 2. biex huma jkunu jistghu jifirhu hekk kif jaraw il-kitba tieghu u, waqt li jfahhru lil Alla Wiehed-u-Tlieta jghidu: 3. Ejjew ha nfahhru lill-Missier u lill-Iben ma’ l-Ispirtu s-Santu.

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Frar 2003


L-ghajn

principali ta'

din l-ittra huwa Thomas minn Eccleston, Kronaci VI.