Nitolbu ma' San Franġisk - werrej

 

 


Nitolbu ma' San Franġisk  


Talb ta' San Franġisk miġbur mill-Kitbiet tiegħu


  Quddiem il-Kurċifiss

Fil-Knejjes

Tifħir lil Alla l-Għoli

Tifħir għal kull siegħa

Għanja tal-Ħlejjaq

Missierna

Tislima lil Virtujiet

Ħa trodd ħajr kull ħlieqa

Ħa Jitrogħu bil-biża'

Inbierku l-Mulej Alla

Ibżgħu u Qimu

O Alla li tista' kollox

Talb u Radd il-Ħajr

Eżortazzjoni għat-Tifħir

Antifona lil Verġni

Tislima lil Verġini Marija

Barka lil Fra Leone

Uffiċċju tal-Passjoni


Talb fuq fomm San Frangisk

Talb miġbur minn għejjun differenti


■ Talb Liturġiku


Quddiesa tal-Festa - 4 ta' Ottubru

Quddiesa fl-Għoti tal-Pjagi - 17 ta' Settembru

Sekwenza

Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta' San Franġisk

L-Ewwel Għasar

Is-Sejħa għat-tifħir 'l Alla

L-Uffiċċju tal-Qari

It-Tifħir ta' Sbiħ il-Jum

It-Tieni Għasar

Liturġija Franġiskana tal-Funerali *


Talb ieħor


Novena bi tħejjija għall-Festa

Novena - 1 Jum - 25 ta' Settembru

Novena - 2 Jum - 26 ta' Settembru

Novena - 3 Jum - 27 ta' Settembru

Novena - 4 Jum - 28 ta' Settembru

Novena - 5 Jum - 29 ta' Settembru

Novena - 6 Jum - 30 ta' Settembru

Novena - 7 Jum - 1 ta' Ottubru

Novena - 8 Jum - 2 ta' Ottubru

Novena - 9 Jum - 3 ta' Ottubru

It-Transtu

It-Transtu - 2

Corda Pia

Ir-Rużarju Franġiskan

Innijiet u Għanjiet

Talba tal-Paċi

Kurunelli

Talba ta' Ġwanni XXIII - f'Assisi

Talba ta' Ġwanni Pawlu II - f'Assisi

Talba ta' Ġwanni Pawlu II - fuq La Verna


Dan it-Talb miktub minn San Franġisk ġie maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMConv

Assisi - f'Jannar  2003


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalit|Poeżija|il-pont|Links|Ktieb taż-Żjajjar|

San

Franġisk

bniedem

mibdul f'talba.

 

"Franġisku

ma kienx biss

bniedem

li jitlob,

iżda

kien hu nniffsu

nibidel

f'talba ħajja"

   

(2 Celano, 95)