Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Tifħir għal kull siegħa


 

Qaddis, qaddis, qaddis

il-Mulej Alla li jista’ kollox,

li hu, li kien u li ġej:

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Mulej Alla tagħna, jistħoqqlok tirċievi:

it-tifħir, il-glorja u l-ġieħ u l-barka

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Il-Ħaruf li kien maqtul jistħoqqlu jirċievi:

is-setgħa u d-divinità, l-għerf u l-qawwa

u l-ġieħ u s-sebħ u l-barka.

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Inbierku l-Missier, u l-Iben

flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Bierku għemejjel kollha tal-Mulej, il-Mulej

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Faħħru lil Alla tagħna,

intom ilkoll qaddejja tiegħu,

u intom li tibżgħu minnu, żgħar u kbar

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Ifaħħru s-sebħ tiegħu s-sema u l-art

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Tfaħħru kull ħliqa fis-sema,

fuq l-art u taħt l-art;

u dawk fil-baħar u li jterrqu fih.

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-santu.

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 

Kif kien fil-bidu, issa u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem.

Infaħħruh u ngħolluh għal dejjem.

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Din it-talba

ta' tifħir, magħrufa

aktar bħala:

Tifħir għal kull siegħa

ġabra ta' siltiet

mill-Iskrittura

li San Franġisk

ġabar flimkien

biex

il-patrijiet ikunu jistgħu jgħiduh

qabel kull parti,

msejħa siegħa, 

tal-Uffiċċju Divin.

 

Franġisku stess

kien jgħid

dan it-tifħir

kuljum

bin-nhar

u bil-lejl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

z