Nitolbu ma' San Franġisk    

 

◄◄|werrej|►►


Missierna

Parafrasi tal-Missierna


 

Missierna:

l-aktar Qaddis,

Ħallieq, Feddej, Konsolatur u Salvatur tagħna.

 

Li inti fis-smewwiet:

fl-anġli u l-qaddisin,

iddawwalhom biex jagħrfuk, għax inti, Mulej,

int Dawl;

tħeġġiġhom biex iħobbuk, għax int, Mulej,

int Imħabba;

tgħammar fihom u tfawwarhom bil-ħena,

għax int, Mulej, int l-ogħla tjieba,

tjieba bla tmiem,

il-bidu ta’ kull tjieba

u mingħajrek m’hemm l-ebda tjieba.

 

Jitqaddes ismek:

Jalla l-għarfien tiegħek fina jsir aktar ċar,

biex inkunu nistgħu nagħrfu,

il-wisa’  tat-tjieba tiegħek,

it-tul tal-wegħdiet tiegħek,

l-għoli tal-kobor tiegħek

u l-fond tal-ġudizzji tiegħek.

 

Tiġi Saltnatek:

Ħalli ssaltan fina bil-grazzja tiegħek,

u tħaffifna biex naslu għas-saltna tiegħek,

fejn hemm naraw id-dehra ċara tiegħek,

l-imħabba perfetta tiegħek,

l-għaqda ħienja miegħek,

u t-tgawdija bla tmiem tiegħek,

 

Ikun li trid int kif fis-sema hekkda fl-art:

Biex inħobbuk

b’qalbna kollha billi naħsbu dejjem fik;

b’ruħna kollha billi dejjem nixtiquk;

b’moħħna kollu, billi ndawru fehmietna lejk,

u billi nfittxu f’kollox il-glorja tiegħek;

b’saħħitna kollha, billi nħaddmu l-qawwiet

u s-setgħat kollha

ta’ ruħna u ta’ ġisimna

f’xejn aktar ħlief fil-qadi ta’ mħabbtek.

Biex inħobbu lil qrabatna bħalna nfusna

billi b’ħilitna kollha niġbduhom ilkoll lejn imħabbtek.

Billi nifirħu bil-ġid ta’ l-oħrajn daqslikieku tagħna,

billi nsofru ma’ l-oħrajn fit-tiġrib

u billi ma nweġġgħu lil ħadd.

 

Ħobżna ta’ kuljum:

l-għażiż Ibnek,

il-Mulej tagħna Ġesù Kristu.

 

Agħtina llum:

b’tifkira, b’fehma  u b’qima

ta’ dik l-imħabba li kellu għalina

u għal kull ma qal u għamel u bata għalina.

 

Afrilna Dnubietna:

Għal ħnientek li ma titfissirx bil-kliem,

bil-qawwa tal-passjoni ta’ Ibnek il-għażiż

u għall-merti u t-talb

ta’ l-Imqaddsa Verġni Marija

u tal-magħżulin tiegħek kollha.

 

Bħalma naħfru lil min hu ħati għalina:

u dak kollu li aħna ma jirnexxilniex naħfru

agħmel, Mulej, li naħfru għal kollox.

Biex hekk, għal imħabbtek inħobbu tassew

lill-għedewwa tagħna

u biex bil-ħeġġa kollha nidħlu għalihom quddiemek,

bla ma nroddu lil ħadd deni b’deni

imma nagħmlu ħilitna biex fik

nagħmlu l-ġid lil kulħadd.

 

La ddaħħalniex fit-tiġrib:

mistur jew magħruf, li jiġi f’salt jew li jissokkta.

 

Iżda eħlisna mid-deni:

ta’ l-imgħoddi, t’issa u ta’ li ġej.

Ammen

 


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


 

Bħal ma Kristu kien jgħallem

lid-dixxipli tiegħu kif

jitolbu,

hekk ukoll Franġisku 

kien jgħallem

lill-patrijiet tiegħu. 

 

Il-ħajja ta'

San Franġisk

kienet kollha

kemm hi

skola ta' talb.

 

Franġisku ħalla

bil-miktub

din riflessjoni

dwar il-talba

tal-Missierna.

 

Ir-riflessjonijiet

fuq it-Talba

tal-Missierna

kienu komuni ħafna

fiż-żmenijiet

tan-Nofs.

 

Din ir-riflessjoni

hija

bla dubbju

mera

tal-ħajja

interjuri

ta' Franġisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

z