Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Tislima lil Virtujiet


Sliem, Sultan Għerf!

Il-Mulej iħarsek flimkien ma’ oħtok,

il-qaddisa pura Sempliċità!

 

Qaddisa Sinjura Povertà!

Il-Mulej iħarsek flimkien ma’ oħtok,

il-Qaddisa Umiltà!

 

Qaddisa Sinjura Karità

Il-Mulej iħarsek flimkien ma’ oħtok,

il-qaddisa Ubbidjenza!

 

Virtujiet l-aktar qaddisa,

il-Mulej iħarsikom ikoll kemm intom,

għax minnu ħriġtu u minnu ġejtu.

 

M’hemm tassew l-ebda bniedem fid-dinja

li jista’ jħaddan imqar waħda minnkom

jekk qabel ma jmutx.

Min iħaddan waħda u ma jmaqdarx l-oħrajn

iħaddankom ilkoll kemm intom.

Min imaqdar imqar waħda

ma jħaddan l-ebda waħda minnkom

u jmaqdarkom ilkoll u jitlifkom kollha

u kull waħda tħawwad il-vizzju u d-dnub.

 

L-Għerf Qaddis iħawwad

ix-Xitan bil-qerq kollu tiegħu.

 

Il-Qaddisa Pura Sempliċità tħawwad

l-għerf kollu tad-dinja

u l-għerf tal-ġisem.

 

Il-Qaddisa Povertà tħawwad

il-kilba għall-għana, ir-regħba

u l-ħsieb għall-ħwejjeġ tad-dinja.

 

Il-Qaddisa Umiltà tħawwad il-kburija,

il-bnedmin kollha

u dak kollu li hawn fid-dinja.

 

Il-Qaddisa Karità  tħawwad

kull tiġrib tax-Xitan u tad-dinja

u kull biża’  tal-bniedem.

 

Il-Qaddisa Ubbidjenza tħawwad

ix-xewqat żienja tal-ġisem kollha,

u żżomm il-ġisem mgħakkes.

Biex tobdi l-Ispirtu u lil ħutha

u tagħmel lill-bniedem imjassar u joqgħod

mhux biss għal kull bniedem fid-dinja,

iżda wkoll għal kull bhima

u b’hekk ikunu jistgħu jagħmlu bih li jridu

ladarba ġiet mogħtija lilhom is-setgħa

minn fuq mingħand il-Mulej.


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Ħafna drabi

San Franġisk

kien iwissi

lill-patrijiet biex

fil-prietki

li jagħmlu,

kliemhom

ikun meqjuż,

fil-qosor, sempliċi

u  ħiereġ

mill-qalb

aktar milli mill-moħħ. 

Kien iħeġġiġhom

biex jitkellmu dwar il-vizzi

u l-virtujiet.

 

Dwar

 il-virtujiet Franġisku ħallilna

dan l-innu.

Jitkellem dwarhom

fis-sens femminil

u jseħħilhom Sinjura,

kif kien isir b'mod kavalleresk

fi żmienu.

 

Frangisk izewweg

l-Gherf

mas-Semplicità;

il-Povertà

ma' l-Umiltà,

u l-Karita`

ma'

l-Ubbidjenza.

Ikoll f'rabta

ta' ahwa.

 

Din it-talb

hija maghrufa

b'diversi titli. fosthom:

"Il-virtujiet

tal-Vergin Imqaddsa

li ghandhom ikun

f'kull ruh qaddisa".

 

Innota li biex tinzamm

l-armonija femminili

li hemm fil-bqija

tat-testl-ewwel

frazi minflok

"Sultan Gherf" minhabba li

l-gherf

fl-ilsiena huwe maskil giet maqluba

"Sultana ta'

l-Gherf".