Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Talb u Radd il-Ħajr

(mir-Regola non Bollata XXIII)


  

O Alla Setgħani, l-aktar Qaddis

Alla Kbir u li tista` kollox,

Missier Qaddis u Ġust,

Mulej Sultan tas-sema u l-art,

Nirrodulek ħajr għalik innifsek,

Għax bir-rieda mqaddsa tiegħek

u b’Ibnek il-waħdieni ma’ l-Ispirtu s-Santu

ħlaqt kull ħlieqa spiritwali u Korporali

u wara li ħlaqtna fuq ix-xbieha u s-sura tiegħek

qegħidtna fil-Ġenna ta’ l-art

u aħna waqajna ħtija tagħna.

 

Ahna rroddulek ħajr

għax kif ħlaqtna permezz ta’ Ibnek

Hekk ukoll permezz ta’

l-Imħabba Qaddisa tiegħek,

li biha ħabbejtna

ridt li Hu jitwieled għalina,

bħala veru Alla u veru Bniedem

minn Glorjuża dejjem Vergini,

Qaddisa w Imbierka Marija,

ridt ukoll li tifdi lilna mill-jasar

permezz tas-salib,

bid-demm u l-mewt tiegħu.

 

Inroddulek ħajr

għax dan l-istess Ibnek għandu jerga’ jigi

fil-glorja tal-kobor tiegħu

biex jibgħat fin-nar ta’ dejjem lil misħutin

li ma nidmux u li ma għarfukx,

u biex tgħid li dawk li

għarfuk, adurawk u qdewk fl-indiema:

“Ejjew, intom imbierkin minn Missieri

ħudu is-saltna mħejjija għalikom

sa mill-bidu tad-dinja”,

 

Minħabba fina lkoll,

imsejkna u midinbin,

ma jistħoqqilniex lanqas inlissnu ismek.

Nitolbu bl-umiltà lil-Mulej tagħna Ġesù Kristu

Ibnek il-għażiż,

li fiħ issib l-għaxqa tiegħek

flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Paraklitu,

biex iroddlok ħajr

għal kull ma jogħgob lilek u lilu,

u li hu dejjem jogħgbok f’kollox

u li bih għamiltilna tant u tant gid,

Alleluia!

 

Għall-Imħabba tiegħek

fiċ-ċokon tagħna nitlobu

lill-Omm Glorjuża

u l-aktar qaddisa dejjem Vergni Marija,

lill-qaddisin Mikiel, Gabrijel u Rafel

u l-kori kollha tal-Qaddisin,

Serafini, Kerubini, Troni u Dominazzjonijiet

Prinċipati, Setgħat u Virtujiet,

Angli u Arkangli,

lill-Qaddisin:

Ġwann Battista,

Ġwanni l-Evangelista, Pietru u Pawlu,

Il-Qaddisin Patrijarki u Profeti,

Innoċenti, Appostli, Evangelisti u Dixxipli,

il-Martri, Konfessuri u Vergni,

Il-Qaddis Elija u Enok

u l-Qaddisin kollha li kienu,

li għad ikunu u li huma

Biex jroddulek ħajr għal dawn kollha

kif jogħgob lilek.

 

O Alla l-Għoli u Veru, Etern u Ħaj,

ma’ Ibnek l-aktar għażiż,

Il-Mulej tagħna Ġesù Kristu,

u l-Ispirtu s-Santu, Paraklitu,

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen. Alleluia!

 

Aħna ilkoll l-aħwa żgħar,

qaddejja li ma niswew għal xejn

fiċ-ċokon tagħna nixtiequ nitolbu

Lil dawk li jixtiequ jaqdu lil Mulej Alla

fi ħdan il-Knisja Qaddisa,

Kattolika u Appostolika

f’xi wieħed minn dawn l-ordnijiet:

Saċredoti, Djakni, Suddjakni,

Akkolti, Eżorċisti, Letturi,

Ostarju u l-kjerċi kollha,

r-Religjużi kollha, irgiel u nisa,

ż-żgħażagħ, il-fqar u dawk fil-ħtiega,

slaten u prinċpijiet,

ħaddiema u bdiewa,

qaddejja u sidien.

Ix-xebbiet, romol u n-nisa miżżewwga.

Il-lajċi, irgiel u nisa,

ċ-ċkejknin, adoloxxenti, żgħażagħ u xjuħ,

dawk f’saħħtihom u l-morda.

Iż-żgħar u l-kbar,

Kull poplu u ġens,

tribu w ilsien,

kull nazzjon u n-nies kollha

kull fejn jinsabu fid-dinja

t’issa u dawk kollha li għad iridu jigu

biex ilkoll kemm aħna inkomplu miexja

fil-fidi vera u fl-indiema

għax inkella ħadd minnha ma jsalva.

 

Ejjew inħobbu lil Mulej

b’qalbna kollha, b’ruħna kollha,

b’moħħna kollu,

b’saħħitna u b’qawwietna kollha,

u b’għarfien sħiħ u b’kull qawwa li għandna,

b’kull sforz, b’kull gibda tal-qalb,

b’kull tqanqil,

b’kull rieda u b’kull xewqa.

Lilu li lil kull wieħed minna tana u jagħti

gisimna kollu u ruħna kollha

u ħajjitna kollha.

Hu ħalaqna u fdiena

u jeħlisna biss għall-ħniena tiegħu.

Hu għamel u jibqa jagħmel kull gid

lilna msejkna u magħkusa,

mħassra u nintnu, bla qalb u ħżiena.

 

Għalhekk,

Ejjew ma nixtiequ xejn ħlief

Ejjew ma rridu xejn ħlief,

ejjew ma nħallu jferraħna u jgħaxxana xejn

ħlief il-Ħallieq,

Il-Feddej u s-Salvatur tagħna

Alla wieħed u veru,

li hu l-milja tat-tjieba, t-tjieba kollha,

fuq kull tjieba, l-għola tjieba tassew.

Hu li waħdu hu tjieba.

Ħanin u ħlejju,

manswet u ħelu,

Hu li waħdu hu Qaddis,

Ġust u Veru, Qaddis u Rett.

Hu li waħdu hu Ħanin, Innoċenti u Safi.

Li minnu, bih u fih hemm kull maħfra

kull grazzja, u kull Gloria

ta’ kull niedem u ta’ kull gust

ta’ imbierkin kollha

li jitħennew flimkien fis sema.

 

Għalhekk,

ejjew ma nħallu xejn ifixkilna,

xejn jifridna jew xejn li jidħol bejna u bejnu.

Ejjew ilkoll kemm aħna,

fejn aħna, f’kull post,

f’kull siegħa,

F’kull ħin tal-jum,

kuljum u bla ma naqtgħu

nemmnu b’fidi tassew u umli

u nżommu f’qalbna u nħobbu,

nwgggħu, nqimu, naqdu,

nfaħħru u nbierku,

nsebbħu u ngħollu,

nkabbru u nroddu ħajr

lil Alla Etern l-Aktar Għoli u Kbir

Trinità u Għaqda

l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu

Ħallieq tal-kollox

Salvatur ta’ kull min jemmen

u jittama fiħ u jħobbu.

Li hu bla bidu u bla tmiem

ma jitbiddilx, ma tarahx, ma jitfissirx,

ma ssibx kliem biex titkellem dwaru,

ma tistax tifhmu jew tkejjlu,

ħieni, jistħoqqlu t-tifħir, glorjuż,

mgħolli ‘l fuq, sublim, l-aktar għoli,

ħlejju, ta’ min iħobbu,

jitgħaxxaq bih

u jixtiequ fuq kull ħaga oħra għal dejjem.

Ammen.


Maqlub għal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003

Din it-talba

hija parti

mill-Regola mhux bollata li Franġisku kiteb

fl-1221.

 

Din it-talba hija

il-kaptilu XXIII

kollu kemm hu.

 

It-talba għandha

l-istil ta' Talba Ewkaristika. 

Infatti

fiha Franġisku

jsemmi

il-mumenti

l-aktar importanti ta'

l-istorja

tas-salvazzjoni:

il-ħolqien,

l-inkarnazzjoni

u l-fidwa.

 

Hija stedina

għat-tifhir,

li fiha jgħaqqad

lill-Vergni Marija

u l-patrijarki

tat-Testment

il-qadim

u l-qaddisin. 

 

Din it-talba

turi il-fond

tal-qalb

ta' Franġisku.

Fiha listi sħaħ

ta' kategoriji

ta' nies.

Franġisku jirnexxilu

li ma jhalli lil ħadd barra. 

 

It-talba turi wkoll

it-taħbit

tal-qalb

tal-qaddis

li jixtieq ifaħħar

lil Alla b'dak kollu

li hemm fih.

 

Bla dubbju

din it-talb hija

fost l-isbaħ talbiet

li ħalliena

San Franġisk.

 

 

 

 

 

 

 

I

z