Nitolbu ma' San Franġisk

 

◄◄|werrej|►►


Antifona lil Verġni


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint u l-qaddejja

tas-Sultan il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna Ġesù Kristu

Int l-għarusa ta’ l-Ispirtu s-Santu.

 

Itlob għalina

ma’ San Mikiel Arkanġlu

u mal-qawwiet kollha tas-sema

u mal-qaddsin kollha

Lill-Għażiż Ibnek l-aktar Qaddis, 

Mulej u Mgħallem tagħna.

Glorja lil Missier u l-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien fil-bidu, issa u dejjem.

Ammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Maqlub ghal Malti minn Fr Thomas Calleja OFMconv

Assisi: Jannar 2003


Din l-Antifona

tagħmel parti

mill-Uffiċċju

tal-Passjoni.

Frangisku kien jgħid din it-talba

qabel u wara

kull Salm.

Fiha Franġisku

jpingi lil Marija

fil-qwarniċ

tat-Trinita'. 

Marija

hija Bint il-Missier, hija Omm l-Iben

u hija l-Għarus

ta' L-Ispirtu

s-Santu.

Frangisku juri

lil Marija bħala dik li titlob għallina

flimkien ma' san Mikiel u

l-qaddisin

quddiem binha.