Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Quddiesa ta' San Franġisk

f'Jum il-Festa

4 ta’ Ottubru


Antifona tad-Dħul

 

Nifirħu lkoll fil-Mulej,

f’jum il-għid ta’ Missierna San Franġisk:

fil-festa tiegħu jifirħu l-Anġli

u jfaħħru għalenija l-Iben ta’ Alla.

 

Talba tal-Bidu

 

NITOLBU.

O Alla,

li ridt li s-Serafiku Missierna San Franġisk

ikun jixbah lil Kristu

fil-faqar u fl-umiltà tiegħu;

Agħtina li nimxu fuq il-passi tiegħu wara Ibnek

u ningħaqdu miegħek b’imħabba ħienja,

b’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li hu Alla

u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu

s-Santu

għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

 

L-Ewwel Qari

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak                   (50:1,3-7)

 

Dan hu dak li f’ħajtu rifed it-tempju

u fi żmienu rifed id-dar t’Alla.

Fi żmienu nfetħu bjar ta’ l-ilma

u faru qishom baħar.

Ħa ħsieb ġensu u ħelsu mill-qerda;

Kabbar il-belt u saħħaħha;

wessa’ l-bitħa u d-daħla tat-tempju

u qala’ ġieħ mill-poplu tiegħu.

Bħall-kewlba ta’ fil-għodu li qalb is-sħab tidher

u bħall-qamar meta jkun mimli,

bħax-xemx tiddi,

hekk deħer jiddi fit-tempju t’Alla.

 

Il-Kelma tal-Mulej.  

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsoriali               (15:1-2a.5.7-8.11)

 

R/. Mulej int is-sehem tal-wirt tiegħi.

 

Ħarisni, O Alla, għax fik jien nistkenn.

Jien għidt lill-Mulej: “Int Sidi;

Mulej, int is-sehem tal-wirt u r-risq tiegħi,

Int iżżomm f’idejk xortija.”                     R/.

 

Imbierek il-Mulej li tani l-fehma,

imqar bil-lejl qalbi tgħallimni.

Inżomm il-Mulej dejjem quddiemi,

għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek.       R/.

 

Int tgħallimni t-triq tal-ħajja:

Hemm il-milja tal-ferħ quddiemek,

hemm il-għaxqa għal dejjem f’lemintek.  R/.

 

It-Tieni Qari

 

Egħluq ta’ l-ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin                                                           (6:14-18)

 

Ħuti, Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar

jekk mhux bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu,

li bih id-dinja hi msallba għalija

u jien għad-dinja.

Għaliex, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha,

xejn ma hemm ta’ siwi,

imma jiswa biss li nkunu ħolqien ġdid.

U dawk li jimxu fuq din ir-regola,

sliem u l-hena fuqhom,

kif ukoll fuq Israel ta’ Alla.

Mil-lum ‘l quddiem

Qisu li ħadd aktar ma jħabbatni

għax jien f’ġismi nġib il-marki ta’ Ġesù.

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu

Tkun ma’ l-ispirtu tagħkom, ħuti, Amen.

 

Il-Kelma tal-Mulej.  

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

Il-Kant ta’ Qabel il-Vanġelu

 

Hallelujah. R/. Hallelujah.

San Franġisk, fqajjar u umli,

għani jidħol fis-Saltna tas-sema,

fejn hu msebbaħ bil-għana ta’ l-Anġli.

R/. Hallelujah.

 

Il-Vanġelu

 

+ Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew.     (11:25-30)

 

F’dak iż-żmien:

Ġesù tkellem u qal:

“Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art,

talli int dawn il-ħwejjeġ

ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem

u għarrafthom lil min hu ċkejken.

Iva, Missier, għax hekk għoġob lir-rieda tiegħek.

Kollox kien mogħti lili minn Missieri,

u ħadd ma jagħraf lill-Iben ħlief il-Missier,

kif ħadd ma jagħraf lill-Missier ħlief l-Iben

u dak li l-Iben irid igħarrafhulu.

Ejjew Għandi,

intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin

u jien nserraħkom.

Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni,

għax jiena ta’ qalb ħelwa u umli,

u intom issibu mistrieħ għal ruħkom.

Għaliex il-madmad tiegħi ħelu

u t-toqol tiegħi ħafif.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek Kristu.

 

Talba tal-fidili

 

Ħuti għeżież, f'dan il-jum ta' festa, inroddu ħajr 'l Alla, li fil-Qaddis Serafiku Franġisk t'Assisi ta lill-Knisja iben umli u kollu mħabba għaliha u lilna tana Missier għaqli u Mexxej imdawwal, u nitolbuh iżomm ħaj u mħeġġeġ fina l-ispirtu evanġeliku li hu għex fil-milja tiegħu.

 

  • Għall-Knisja mqaddsa tiegħek, biex imdawwla mill-Ispirtu s-Santu tissokta xxandar sa truf l-art, bla biża' u b'mod ċar, il-kruha tal-vizzju u s-sbuħija tal-virtù, il-kastig etern u l-glorja bla tmiem.   

Ismagħna, nitolbuk Mulej.

 

  • Għall-ulied kollha tal-Patrijarka, Serafiku, biex bil-ħarsien tas­sew tal-faqar evanġeliku jerġgħu jnisslu fil-bniedem ta' żmienna fidi ħajja u tama sħiħa fil-providenza tal-Missier tas-sema.

Ismagħna, nitolbuk Mulej.

 

  • Għall-klassijiet kollha tas-soċjetà, biex imqqanqlin mit-tagħlim u l-eżempju ta' San Franġisk jagħarfu jirrispettaw u jħobbu 'l xulxin bħal aħwa.       

Ismagħna, nitolbuk Mulej.

 

  • Għall-ġnus kollha li għadhom ma jafux lil Kristu Ibnek, biex tibgħatilhom missjunarji mixgħulin bl-istess ħeġġa ta' San Franġisk li jwasslulhom id-dawl ta' l-evanġelju.

Ismagħna, nitolbuk Mulej.

 

  • Għall-erwieħ kollha ta' Ħutna Reliġjużi, Sorijiet u Terzjarji Franġiskani li f'ħajjithom stqarrew u għexu l-ideal evanġeliku kif imħaddan mill-Patrijarka tal-Fqar, biex isseħibhom miegħu fejn jarawk wiċċ imb'wiċċ għal dejjem.

Ismagħna, nitolbuk Mulej.

 

Isma', Mulej, fit-tjieba tiegħek; it-talb tagħna, u bl-interċes­sjoni ta' San Franġisk Missierna, xbiha ta' Ibnek mislub għalina, wettaq dawn ix-xewqat qaddisa tagħna u agħmel li jseħħu fina bil-­grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna.  Amen.

 

Talba fuq l-offerti

 

Nersqu quddiemek, Mulej, b’dawn l-offerti,

u nitolbuk li nitħejjew sewwa

biex niċċelebraw kif jixraq

il-misteru tas-Salib,

li miegħu San Franġisk Missierna

intrabat bil-ħrara kollha ta’ qalbu.

B’Kristu Sidna.

 

Prefazju

 

Sewwa u xieraq tassew,

Mulej, Missier qaddis,

Alla ta’ dejjem li tista` kollox,

tajjeb u ta’ ġid għas-salvazzjoni tagħna,

li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.

 

Inti, lill-Qaddej tiegħek San Franġisk,

mill-mogħdijiet ta’ l-ogħla faqar u ta’ l-umiltà

li minnhom għadda,

wassaltu fuq il-quċċata għolja tal-perfezzjoni evanġelika.

Lilu, mħeġġeġ b’imħabba serafika,

b’mod ta’ l-għaġeb fawwartu bil-hena

għad-dehra ta’ l-egħmejjel kollha ta’ idejk;

u mżejjen bil-pjagi mqaddsa,

urejtna fih ix-xbiha ta’ Sidna Ġesù Kristu msallab.

 

Bih ifahhru l-kobor tiegħek l-Anġli,

iqimuk id-Dominazzjonijiet,

jitriegħdu quddiemek is-Setgħat,

ilkoll ferħana jfaħħruk is-smewwiet

mas-Serafini u l-Qawwiet tas-sema,

flimkien ma’ tagħhom ilqa’, nitolbuk,

it-tifħir tagħna, waqt li bil-qima ntennulek.

 

Qaddis, Qaddis, Qaddis…

 

Antifona tat-Tqarbin

 

Bil-ferħ ssieħeb fit-tbatijiet ma’ Kristu

u issa jifraħ u jithenna fid-dehra tas-sebħ tiegħu.

 

Talba wara t-Tqarbin

 

NITOLBU

Agħtina, nitolbuk, Mulej

bit-tqarbina li għamilna,

li nsiru nixbħu lil San Franġisk Missierna

fl-imħabba u l-ħeġġa appostolika tiegħu,

ħalli nimtlew bil-qawwa ta’ mħabbtek

u nħaddmuha għas-salvazzjoni ta’ kulħadd.

Bi Kristu Sidna.

 


It-test huwa meħud mill-Missal, Ruman Serafiku, Vol I, Malta 1979


Il-Festa

ta'

San Franġisk ta' Assisi

tiġi ċċelebrata

fl-4 ta' Ottubru

ta' kull sena.

 

Din

il-Quddiesa tista' tiġi wżata bħala quddiesa votiva

 

 

 

 

 

 

 

z