Innijiet u Għanjiet                         

 

◄◄|werrej|►►


Innijiet u Għanjiet f'ġieħ San Franġisk

1. Glorja, Glorja

2. Ninsġu Safja

3. Dieħla ġo Qalbi

4. Talba ta' San Damjan


1. Glorja, Glorja


Glorja, Glorja, ngħannulu minn qalbna,

Lil Franġisku imlibbes bil-faqar.

Ngħidu f'ħajtu kemm ġarrab u nħaqar

għal min ħabbu u miet fuq salib

 

Int, Missierna, id-dehwa ta' l-Anġli;

kewkba tlellex bħad-deh'b, kollok dija.

Saffi lilna tal-ġrieħi mid-dmija

li naqqaxlek fuq ġismek Ħabib.

 

Glorja, Glorja, ingħajtu għalenija,

lil min rebat għall-mewt kull stkerriħa;

“Oħt”, sejħilha u waslet b'mistrieħa,

sabiex tkeffen 'il ġismu misiub.

 

Missier ħlejju, ħallina fuq ġismek,

ħarstna nwaħħlu, u naħsbu ġo fina.

Int biss stajt xebħ wisq għoli tagħtina,

ta' min b'demmu ħasilna mid-dnub.

 

Glorja, Glorja, bla heda ngħannulek,

fuq din l-art għat-twemmin blata sħiħa;

inseħbuha tal-warda mal-fwieħa

li titbissem ta' Malta fil-ġnien.

 

U jasallek, Missier, dan il-leħen;

ħares lejna; isma' t-talb fqajjar tagħna;

Qatt titbiegħed, tinfired minn magħna

kun it-tarka u s-sejf tal-ħelsien.

 

Kliem: P. Alfons M. Sammut OFMConv

Mużika: P. Domenico Stella OFMConv


2. Ninsġu Safja


Ninsġu safja dik l-għanja ta' mħabba,

u ngħannuha ma' l-Anġli tas-sema;

fiha ngħidu dak l-għaġeb li l-ġrajja

ma tfakkarx ieħor bħalu li nstema'.

 

Serafin wild Assisi, belt sbejħa,

fuq l-Alvernja sirt xebħ ta' Min fdiek;

u mis-sema bis-setgħa li għandek,

grazzji ixħet, kif dejjem tlabniek.

 

F'Nofs id-dija li tisboq lill-kwiekeb,

Xħin kont tgħammar bil-ħsieb fis-smewwiet,

Serafin rajt b'sitt ġwienaħ iħeġġu,

fuq dik l-għolja, fejn doqt biss ħlewwiet.

 

Serafin wild Assisi, belt sbejħa ...

 

L-għeliem kellu tal-fidwa tal-bniedem;

minxur kien ma' l-għudiet tas-salib;

kellu l-ġrieħi li nifdu l-imsiemer;

kellu f sidru tal-lama t-tidrib.

 

Serafin wild Assisi, belt sbejħa ...

 

O Missierna, iss'inti bħal Kristu,

Kristu ieħor, ngħidlek flimkien,

Mitlufin fl-ogħla ħeġġa ta' mħabba,

Int ħejjilna dejjiemi l-għajxien.

 

Serafin wild Assisi, belt sbejħa ...

 

KLiem: P. Albert M. Sammut OFMConv

Rabat: 26 ta' Awissu 1952


3. Dieħla ġo Qalbi


Dieħla ġo qalbi hena ttini ħlewwa

tqattar mimlija bit-tagħrif tas-sewwa.

 

Sabiħa l-ħajja meta hi mimlija

bl-imħabba t'Alla li ħalaqha għalina.

 

     Ħajr nagħtu 'l Alla għall-ġmiel li hawn madwarna

     Hu ħejja d-dinja għalija u għalik.

 

Min xegħel il-kwiekeb, trlla' x-xemx ħanina,

il-qamar ħiemed, li l-wens jagħtina.

 

Il-ward fil-ġnejna, l-ikħal nir tal-baħar,

l-ilmijiet sajfa: min bihom jiftaħar.

 

     Ħajr nagħtu 'l Alla għall-ġmiel li hawn madwarna

     Hu ħejja d-dinja għalija u għalik.

 

Kliem: P. Alfons M. Sammut OFMConv

Mużika: Riz Ortolani


4. Talba ta' San Damjan


Bniedem li jixtieq il-ġid jerfa' ħolma f'qalbu

b'ħafna mħabba u umiltà jaf jasal jibniha,

 

     Jekk b'qalb tajba tagħraf tgħix bla ma tgħolli rasek

     aktar ħieni tista' tkun waqt li xejn ma jkollox.

 

Jekk tixtieq bil-għaraq tiegħek minn dal-jum għal ieħor

tqiegħed ġebla fuq ġebl'oħra, fl-aħħar tasal fuq nett.

 

     Jekk il-ħajja tgħix ta' fqir, il-mogħdija ssibha

     li timlielek kif tixtieq qalbek bis-sliem kollu.

 

Il-ferħat tal-bniedem fqir huma dejjem isbaħ

il-ferħat li wara kollox huma l-aqwa ħaġa.

 

     Ħabbrek sew, mil-jum għal għada bil-għaraq tiegħek,

     tqiegħed ġebla fuq ġebl'oħra, fl-aħħar tasal fuq nett.

 

Kliem: mhux magħruf

Mużika: Riz Ortolani


Assisi: 17.4.2003

Statwa

tal-Qaddis meqjuma

fil-Knisja ta'

San Franġisk

Birkirkara