Nitolbu ma' San Franġisk

◄◄|werrej|►►


L-Ewwel Għasar

tal-Festa ta' San Franġisk

3 ta' Ottubru


 

V/. O Alla, ejja eħlisni.

R/. Mulej fittex għinni.

Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

għal dejjem ta' dejjem. Ammen, Alleluia.

 

Innu

Ix-xemx nieżla bil-qajl, fuq l-art mis-sema

bdew jaqgħu twal, għajjiena, d-dellijiet;

is-skiet fuq kollox, San Franġisk ħass riesaq

il-ħin li jmur jithenna fis-Smewwiet.

 

X'qawwa qed taħkem dan il-bniedem t'Alla!

U x'fidi ħajja daqs ilsien tan-nar!

X'ħeġġa ta' mħabba taqbad ġewwa sidru,

kull ħjiel ta' dinja fih, ġa għadda w mar!

 

Qalbhom maqsuma jibku, resqu b'qima

uliedu, u madwaru miġburin

staqsewh: "Għaliex se titlaq ja ragħaj tagħna,

se nisfgħu ngħaġ mitluqa u mxerrdin?"

 

Ħares lejhom bis-sliem u refa' idu,

u fetaħ kemmxejn fommu kollu ħlewwa:

"Tinżel fuqkom bħal xita l-grazzja t'Alla,"

qalilhom, "u tħariskom minn kull dnewwa"

 

"Jalla ma jidħol qatt il-qerq ġo moħħkom

u l-bogħ'd iżżommu l-ġisem minn kull ħtija

ta' żina u tinġis, 'mma jkollkom qalbkom

bit-tjieba tal-Mulej, b'kull ħajr, mimlija".

 

Kif qal dal-kliem, ir-ruħ ħalliet il-ġisem,

taret fil-beraħ wiesa' tas-Smewwiet,

kewkba ta' dawl leqqien, biex tmur tissieħeb

mal-kwiekeb l-oħra, jiddu bil-qtajjiet.

 

Glorja nagħtu 'l-Missier, 'l Ibnu l-Waħdieni

u lill-Ispirtu Mqaddes tal-qdusija:

tagħtina t-Trinit li ngħixu magħha

għal dejjem fis-Smewwiet, fl-ogħla tgawdija. Ammen.

 

Salmodija

Antifona. 1: Franġisku, bniedem kattoliku u kollu apostoliku,

ġie mibgħut iħejji ttriq għall-Vanġelu tal-Paċi.

 

Salm 111

Ħieni l-bniedem li jibża' mill-Mulej, *

   li jitgħaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu!

Kbar fuq l-art ikunu wliedu;*

   nisel it-tajbin ikun imbierek.

 

Ġid u għana jkunu f'daru; *

   għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.

Dawl fid-dlam ifeġġ għat-tajbin; *

   twajjeb u ħanin hu l-bniedem sewwa.

 

Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, *

   li jmexxi ħwejġu bir-reqqa.

Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel; *

   għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu.

 

Xejn ma jibża' minn aħbar ħażina; *

   qalbu qawwija bit-tama fil-Mulej.

Qalbu qawwija, ma għandux mniex jibża', *

   sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu.

 

Iqassam u jagħti lill-foqra;

   għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu; *

   rasu merfugħa bil-ġieħ.

Jarah il-ħażin u jinkedd

   iheżżeż snienu u jertaq qalbu *

   Imma x-xewqa tal-ħżiena tibqa' bla temma.

 

Glorja lill-Missier, lill-Iben *

   u lill-Ispirtu s-Santu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

   għal dejjem ta' dejjem. Ammen

 

Antifona: Franġisku, bniedem kattoliku u kollu apostoliku,

ġie mibgħut iħejji ttriq għall-Vanġelu tal-Paċi.

Antifona 2: F'ħajtu dawwal id-dar t'Alla u fi żmienu rifed it-tempju tiegħu.

 

Salm l47

Sebbaħ, Ġerusalem, il-Mulej; *

   faħħar 'l Alla tiegħek, Sijon!

Hu jsaħħl-istaneg ta' bwiebek, *

   u jbierek ġewwa fik 'l uliedek.

 

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek, *

   u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.

Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; *

   bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.

 

Jibgħat is-silġ bħas-suf; *

   ixerred bħar-rmied il-ġlata.

Jitfa' s-silġ bħall-frak tal-ħobż; *

   u jagħgad l-ilma bil-kesha tiegħu.

 

Isemma' kelmtu, u jinħall is-silġ; *

   jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma.

 

Hu jxandar kelmtu lil Ġakob, *

   il-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Israel.

Ma għamel hekk ma' ebda poplu; *

   lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.

 

Glorja lill-Missier, lill-Iben *

  u lill-Ispirtu s-Santu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

  għal dejjem ta' dejjem. Ammen

 

Antifona F'ħajtu dawwal id-dar t'Alla u fi żmienu rifed it-tempju tiegħu.

Antifona 3: Oħroġ mill-ħabs lil ruħi, it-twajbin qed jistennewni sakemm tatini ħlasi.

 

Salm 141

B'leħen qawwi lill-Mulej insejjaħ, *

   b'leħen qawwi lill-Mulej nitlob.

Inressaq quddiemu t-tnehid tiegħi, *

   id-dwejjaq tiegħi quddiemu nqiegħed.

 

X'ħin ruħi ġo fija tinfena, *

   int tkun taf minn xiex għaddej.

Fit-triq li fiha nimxi, *

   huma ħbew nassa għalija.

 

Inħares fuq il-lemin, *

   u nara li m'hemm ħadd min jagħti każi;

m'hemmx mnejn nista' naħrab,*

   m'hemm ħadd min jieħu ħsiebi.

 

Lilek Mulej, insejjaħt

   ngħidlek : "Inti l-kenn tiegħi, *

   inti sehemi f'art il-ħajjin.

 

Agħti widen għall-għajta tiegħi, *

   għax ninsab mitluq għall-aħħar.

Eħlisni minn dawk li daru għalija, *

   għax huma aqwa minni.

 

Mill-ħabs oħroġni, *

   biex inrodd ħajr lil ismek.

Madwari jduru l-ġusti, *

   għax int timxi tajjeb miegħi."

 

Glorja lill-Missier, lill-Iben *

   u lill-Ispirtu s-Santu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

   għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

 

Antifona Oħroġ mill-ħabs lil ruħi, it-twajbin qed jistennewni sakemm tatini ħlasi.

 

Lezzjoni Qasira  

Rum 8, 1O-I I

Jekk Kristu jgħammar fikom, il-ġisem hu mejjet minħabba fid-dnub,

imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja.

Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġes mill-imwiet igħammar fikom,

Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem

għallajja wkoll il-ġisem mejjet tagħkom,

bis-saħħa ta' l-Ispirtu li jgħammar fikom.

 

Responsorju Qasir

R/. Franġisku fqir u umli * Daħal għani fis-sema.

V/. Franġisku fqir u umli * Daħal għani fis-sema.

R/. Ġie msebbaħ b'għanjiet tas-sema

V/. Daħal għani fis-sema.

R/: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu

V/. Franġisku fqir u umli * Daħal għani fis-sema.

 

Antifona: Franġisku obda f'kollox lill-Ħallieq għalhekk ikkmanda lill-ħlejjaq;

hu għaraf jużahom għall- glorja ta' Dak li ħalaq kollox.

 

Kantiku ta' Marija

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *
   u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, s-Salvatur tiegħi.
għax hu xeħet għajnejh
   fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *
   Iva, minn issa 'l quddiem
   kull nisel jibda jsejjaħli ħienja.


Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. *
   qaddis hu l-isem tiegħu.
Il-Ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien *
   fuq dawk li jibżgħu minnu.


Hu wera l-qawwa ta' driegħu, *
   xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom.
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *
   u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ. *
   u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn.


Ħa ħsieb Iżrael, il-qaddej tiegħu, *
   għax ftakar fil-ħniena tiegħu.
bħalma wiegħed lil missirijietna *
   b'riżq Abraham u nislu għal dejjem.

 

Glorja lill-Missier, lill-Iben *

   u lill-Ispirtu s-Santu

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

   għal dejjem ta' dejjem. Ammen.

 

Antifona: Franġisku obda f'kollox lill-Ħallieq għalhekk ikkmanda lill-ħlejjaq;

hu għaraf jużahom għall-glorja ta' Dak li ħalaq kollox.

 

Preċi

Alla Missier, għajn ta' kull qdusija,

nitolbuk li bl-eżempji u l-interċessjoni tal-qaddis Missierna Franġisku,

twassalna għall-ħajja qaddisa, u ngħidulek:

- Ismagħna, nitolbuk.

 

Missier qaddis li għamilt fill-qaddej tiegħek Franġisku dixxiplu perfett ta' Ibnek,

- agħmel li aħna wkoll nimxu fuq il-passi tiegħu, u nħarsu bil-fedelt l-Vanġelu ta' Kristu.

 

Missier qaddis, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem li wriena l-Missier tagħna Franġisku,

- ħalli ngħixu b'qalb sinċiera fl-ubbidjenza, bla xejn tagħna, u fil-kastit.

 

Missier qaddis, li tbaxxi s-suppervi, u tgħolli `l-umli,

- agħtina li nimxu wara l-Missier serafiku fl-umilt.

 

Missier qaddis, li żejjint lill-qaddej tiegħek Franġisku bil-pjagi mqaddsa tal-passjoni ta' Ibnek,

- għallimna dejjem niftaħru ferħana bis-salib ta' Sidna Ġes Kristu.

 

Missier qaddis, li tajt il-maħfra lill-midinbin għat-talb tal-qaddis Missierna Franġisku,

- uri fil-ħniena tiegħek id-dawl ta' wiċċek lil ħutna mejtin.

 

Missierna

Missierna...

 

Talba

O Alla, int ridt

li s-Serafiku Missierna San Franġisk

ikun jixbaħ lil Kristu

fil-faqar u l-umilt tiegħu;

agħtina li nimxu fuq il-passi tiegħu wara Ibnek

u ningħaqdu miegħek b'imħabba ħienja.

B'Ibnek, Ġes Kristu Sidna

li hu Alla u miegħek igħix u jsaltan

flimkien ma' l-Ispirtru s-Santu

għal dejjem ta' dejjem.

Ammen.

 

Barka

V/. Il-Mulej magħkom.

R/. U miegħek ukoll.

V/. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier

      u l-Iben u l-Ispirtu   s-Santu.

R/.  Ammen.

V/. Morru fil-Paċi ta' Kristu.

R/. Inroddu ħajr lil Alla.

 

 

◄◄|werrej|►►


Testi meħudin mill-Lituġija tas-Sigħat, Proprju Franġiskan, Malta 1980

Assisi - 24.4.2003 


Il-Festa

ta'

San Franġisk ta' Assisi tiġi ċċelebrata

kull sena

fl-4 ta' Ottubru.