Nitolbu ma' San Franġisk                        

 

◄◄|werrej|►►


Transtu ta’ San Franġisk

3 ta' Ottubru


Fl-Ordni Franġiskan kollu hemm tradizzjoni li kull sena fit-3 ta’ Ottubru filgħaxija, il-komunitajiet Franġiskani jiltaqgħu fil-knejjes u fil-kappelel tal-kunventi tagħhom biex ifakkru l-mewt ta’ Missierhom San Franġisk jew kif inhu aktar magħruf it-Transtu (=il-passaġġ) tiegħu minn did-dinja għal għand il-Missier. Meta dan it-Transtu jsir f’xi Parroċċa jew Knisja Franġiskana għall-funzjoni jkunu mistiedna wkoll in-nies u d-devoti tal-qaddis. San Franġisk iltaqa’ ma’ oħtna l-mewt fuq il-qiegħa ta’ l-art fil-knisja tal-Porziuncola, barra l-belt ta’ Assisi.  Kien fil-ħin ta’ l-għasar nhar is-Sibt, 3 ta’ Ottubru 1226.  L-għada il-Ħadd sar il-funeral u l-ġisem ta’ Franġisku ttieħedt bil-purċissjoni l-ewwel lejn il-Knisja ta’ San Damjan biex Klara u s-sorijiet tagħha jsellmu għall-aħħar darba lil Franġisku u mbagħad lejn il-Knisja ta’ San Ġorġ, fejn dan midfun għal kważi erba’ snin sakemm tlestiet il-Bażilka biex tilqa l-fdalijiet tiegħu.

 


Tifkira tal-mewt ta’ San Franġisk


 

Waqt il-purċissjoni tad-daħla jiqara dan l-innu

 

Narratur   

Inġbarna flimkien, kważi fl-istess ħin li fih ġrat il-mewt tal­Qaddis Missierna San Franġisk. Permezz ta' qari u rakkonti meħudin mill-kitbiet dwar il-qaddis ser infakkru kif Franġisku, wara li għadda ħajja ta' ċaħda u faqar, għadda minn din il-ħajja għal għand Alla li hu ħabb b'qalbu kollha u li hu xtaq li jkun maħbub u mfaħħar mill-ħlejjaq kollha.

 

Biex jgħinuna nidħlu fl-ispirtu u ngħixu mill-ġdid dan il-mument tal-laqgħa ta' Franġisku m'Oħtu l-Mewt, l-abbatini ser jirreċtaw din il-ġrajja.  Nibdew billi nisimgħu dan l-innu.

 

Qarrej 1

Ta' Missierna l-mewt bil-qima nfakkru

u twelidu għal ħajja bla mwiet

qrib Assisi li ratu jitwieled,

meta x-xemx kienet nienet u ntfiet.

 

Qarrej 2

Lil uliedu mbikkija farragħom

u seddaqhom bil-ogħla barkiet:

talab maħfra lil ġismu għax ħaqru,

u żgurah minn ħlas kbir fis-smewwiet.

 

Qarrej 1

Hu li twieled fi stalla bħal Kristu,

bħalu ftaqar u ħabb iż-żebliħ.

Li jmut għeri minn ħwejġu, din xewqtu;

li għall-qiegħa ta' l-art fih jistrieħ.

 

Qarrej 2 

U f ‘tgħanniqa mal-mewt li oħt sejjaħ,

ruħu ttajret għal ħdan il-Ħallieq,

ġismu msallab iddawwal bid-dija,

għelm ir-rebħa ta' ħajtu fit-triq.

 

Qarrej 1

Lilek, Alla Missier, sebħ u qima,

u lill-Iben, Feddej tal-bnedmin,

ma' I-Ispirtu li jnebbaħ u jqaddes

lil Franġisku f’għemilu kull ħin.       

 

Jidħlu t-tfal libsin ta' patrijiet iġorru lil Franġisku fuq katalett

waqt li oħrajn iġorru Salib u l-akkolti u xemgħat.

Ilkoll jieħu posthom fuq il-presbiterju

 

Narratur     

Il-Beatu Tumas minn Celano u l-Qaddis San Bonaventura ħallewna bil-miktub il-ġrajja ta' l-aħħar jiem u tal-mewt ta' San Franġisk.  Lejn tmiem Settembru ta' l-1226 il-marda ta' Franġisku kienet daħlet 'l ġewwa. Franġisku baqa' dejjem sejjer lura f'saħħtu. Meta rah it-tabib kemmex xofftejh u qallu li l-mewt kienet fil-qrib. Franġisk xejn ma ddejjaq jew għamel f'qalbu! Beda jfaħħar lil Alla u damm l-aħħar versi ta' l­Għanja tal-Ħolqien.

 

Franġisku  

Ħa tkun imfaħħar Mulej f'oħtna l-Mewt tal­ġisem,

li jaħrab minnha qatt ma jista' l-bniedem.

Ħażin għal dak il-bniedem li jmut fid-dnub il­mejjet.

Ibierek min imut fis-sliem u niedem.

Imbierek min il-mewt issibu jagħmel

ir-rieda mqaddsa tiegħek bl-akbar ħrara

għax jiġi ġo saltnatek:

il-Mewt titwarrab minnu bla ma tagħmillu ħsara.

 

Narratur   

Franġisku xtaq itemm ħajtu fil-knisja ċkejkna ta' Santa Marija ta' l-Anġli il-naħa tal­Porzjunkola, li kienet ftit l-isfel mill-Belt ta' Assisi. Għalhekk Franġisku talab lil ħutu l-patrijiet biex joħduh f'dik il-Knisja.

 il-Patrijiet jibdew iġorru lil Franġisku.

 

Dawk il-ftit patrijiet li kellu miegħu refgħuh fuq katalett ta' l-idejn u rħewla l-isfel lejn il-Knisja tal-Porzjunkola.

 

Malli waslu f'nofs in-niżla Franġisku talabhom jieqfu u jdawruh lejn il-Belt t' Assisi. Xtaq kieku jaraha... iżda għajnejh kienu intfew. Franġisku ħass f'qalbu tferfer, ġibed nifs il-ġewwa u tenna bil-ħlewwa.

il-Patrijiet idawwru lil Franġisku lejn il-ġenb

Franġisku  

Ibierkek il-Mulej, ja belt qaddisa.   

II-Mulej għażlek biex tkun il-għamara

ta' dawk li jagħarfuh u jgħolluh fis-sewwa.

Franġisku itawwal idejh u jagħmel sinjal ta' barka.

il-Patrijiet ikomplu iġorru lil Franġisku.

 

Narratur    

X'ħin waslu fil-wita ta' Santa Marija ta' Anġli, il­patrijiet daħħlu lil Franġisku f'dik il-knisja skieta u hemm qagħad jistenna lil "tu il-mewt". Ruħ il-Qaddis kienet tgħum fil-hena, għax fehem tajjeb x'hemm jistenna lill-bniedem wara din il-ħajja. Kien jaf u jemmen f'qalbu li jeħtieġ li dan il-ġisem li jitħassar u li jmut jilbes l-immortalita'.

il-Patrijiet jinġabru madwar Franġisku.

 

Meta qorbot is-siegħa tal-mewt tiegħu Franġisku sejjaħ lill-patrijiet madwaru u kellimhom bi kliem ta' faraġ u b'għożża ta' Missier ħeġġiġhom biex iħobbu lil Alia u lil xulxin. Kellimhom fit-tul fuq is-sabar, il-faqar u fuq il­fedeltà lejn il-Knisja imqaddsa.

 

Imbagħad firex u sallab idejh fuq il-patrijiet u berikom ilkoll fl-isem ta' Ġesu' Imsallab...

Franġisku ibierek lil patrijiet.

Kif temm din it-Twissija, Franġisku mill-aħjar li seta' nfexx b'leħen għoli jgħanni s-Salm ta' David: B'leħen qawwi lill-Mulej insejjaħ. Nisimugħ.

 

Qarrej 1

B' leħen qawwi lill-Mulej insejjaħ

b'leħen qawwi lill-Mulej nitlob.

Inressaq quddiemu t-tnehid tiegħi,

id-dwejjaq tiegħi quddiemu nqiegħed.      

 

Qarrej 2

Xħin ruħi ġo fija tinfena,

int tkun taf minn xiex għaddej.

Fit-triq li fiha nimxi,

huma ħbew nassa għalija.                      

 

Qarrej 1

Inħares fuq il-lemin u nara,

li ma hemm ħadd li jagħti kazi

M'hemmx mnejn nista' naħrab,

m'hemm ħadd li jieħu ħsiebi.                 

 

Qarrej 2

Lilek, Mulej, insejjaħ; ngħidlek:

"Int il-kenn tiegħi, int sehmi f’art il-ħajjin.

Agħti widen għall-għajta tiegħi

għax ninsab mitluq għall-aħħar.

             

Qarrej 1

Eħlisni minn dawk li daru għalija,

għax huma aqwa minni.

Mill-ħabs oħroġni

biex inrodd ħajr lil ismek

                       

Qarrej 2

Madwari jduru l-ġusti,

għax int timxi tajjeb miegħi:”

Glorja lill-Missier ...

Kif kien mill-bidu ...                        

 

Narratur

Meta Franġisku temm l-aħħar nifsijiet tas-salm, talab lil patrijiet biex imidduh fuq il-qiegħa kiesħa ta' l-art.

il-Patrijiet jpoġġu lil Franġisku fl-art.

 

Għajnejh issa kienu merfugħa lejn is-sema. Idu x­xellugija kienet tgħatti l-ferita li kellu fuq ġenbu. Imbagħad dar lejn wieħed mill-patrijiet u b'leħen miksur talbu biex jinġieb il-ktieb tal-Vanġelu ħalli tinqralu l-ġrajja tat­tbatija u l-mewt ta' Gesù.

wieħed mill-Patrijiet jiftaħ il-Ktieb tal-Vanġelu

u tinqara silta mill-Vanġelu

Qarrej 3

Qari mill-Vanġelu ta' San Ġwann

Sitt ijiem qabel il-Għid, billi kien jaf Ġesù li kienet waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier...

 

Narratur Franġisku talab li jiġi mraxxax bl-irmied, fehem li kien qorob il-mument li jerġa jsir trab.

il-Patrijiet jinġabru madwar Franġisku

Il-Patrijiet kollha kienu miġburin madwar Franġisku, li kien Missier u Mexxej għalihom ikoll.  Fil-ħemda ta' dik il-Knisja ċkejkna kienu jistennew fis­skiet it-Tluq qaddis u t-tmiem tiegħu.

 

Wara ftit nżul x-xemx ta' dak in-nhar is-Sibt, 3 ta' Ottubru 1226, ir-ruħ għażiża u qaddisa tal-fqajjar ta' Assisi, meħlusa mill-irbiet tal-Ġisem. ittajret lejn is-sema fiiwaqt li ġismu raqad fil-Mulej.

Jindaqqu it-tokki tal-qampiena

jitbaxxa id-dawl tal-knisja.

Narratur

Fra Elija li kien il-Ministru Ġeneral ta' l-Ordni li kien waqqaf Franġisku kiteb ittra biex tħabbar il-mewt ta' Franġisku.

Tinqara parti mill-ittra ta' Fra Elija

Fra Elija

Għeżież Ħuti fi Kristu,

 

Qabel ma nibda nitkellem, nitniehed u nibki għax dak li bħal ħrief jerfagħna lkoll f'dirgħajh ħanina, Missierna u Ħuna Franġisku ħalliena; telaq pellegrin f'art mbiegħda; il-ħabib ta' Alla u tal-bnedmin ġie milqugħ fil­post imħejji għalih ta' hemm fuq fis-sema...

 

Il-preżenza ta' ħuna u missierna Franġisk kienet għalina dawl tassew; u mhux biss għalina li konna qrib tiegħu bil­ħajja u bil-fidi, imma wkoll għal dawk tal-bogħod Franġisku kien dawl imnissel mid-dawl tas-sewwa biex iħarrab id-dlamijiet u jmexxi 'l dawk li kienu jterrqu fid-dell tal-mewt lejn it-triq tal-paċi u tas-saħħa ta' dejjem. Qalb Franġisku xegħlet bħal xemx tiddi u dawlet is-saltna ta' Alla; bin­nar ta' mħabbtu kienu jitħeġġu l-erwieħ.

 

Isem Franġisku huwa msebbaħ sa truf l-art u l­egħmejjel tiegħu huma mfaħħrin fid-dinja kollha. Għalhekk, ħuti, warrbu minnkom id-dwejjaq, ittamaw f'Missier l-iltiema, Alla li jsabbarna bil-faraġ qaddis tiegħu. Għożżu t-tifkira ta' Missierkom Franġisku. Ikun imfaħħar u mweġġagħ għax wera' 'l Alla lill-bnedmin u għollieh quddiem l-anġli.

 

U itolbu biex flimkien ma' Franġisku aħna ukoll ikollna sehem mill-grazzja qaddisa tiegħu.

 

B'għożża,

Ħukom Fra Elija.

Ministru Ġeneral.

 

Narratur  

U hekk l-aħbar tal-mewt ta' Franġisku ġriet malajr. Kulħadd tnikket bit-telfa, iżda kuadd kien feraħ għax Franġisku kien ittajjar lejn is-sema.

jinxtegħel id-Dawl kollu tal-Knisja

L-abbati li jkun qed jagħmel il-parti ta' Franġisku

issa jqum u jieqaf b'idejh merfgħuha 'l fuq

Id-Dawl li issa kien intemm fuq l-art sar dawl jiddi fii­Glorja tas-Sema. 

 

Ċelebrant:

Itlob għalina, Qaddis Franġisk Missierna.

Kulħadd:    

Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħedna Kristu.

 

Ċelebrant:

Nitolbu

O Alla, Int il-lum għanejt bil-ħlas

tal-ħajja ta' dejjem

lir-ruħ ta' Missirna San Franġisk;

agħtina nitolbuk: hekk kif bil-qima

qegħdin infakkru l-mogħdija tiegħu

minn din id-dinja għal għandek,

jistħoqqilna li bħalu u miegħu

niksbu l-istess ħlas fil-ħajja bla tmiem.

Bi Kristu Sidna.  

 

Kulħadd: Ammen.

  

Fl-aħħar iċ-ċelebrant ibierek 'il kulħadd

bir-relikwa tal-Qaddis fil waqt li jgħid:

 

Ċelebrant:

Bl-interċessjoni

ta' Missierna San Franġisk,  

iberikkom + Alla li jista' kollox

u jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.

 

Kulħadd: Ammen.

 

jitkanta l-innu: Glorja, Glorja

Glorja, Glorja, ngħannulu minn qalbna,

Lil Franġisku imlibbes bil-faqar.

Ngħidu f'ħajtu kemm ġarrab u nħaqar

għal min ħabbu u miet fuq salib

 

Int, Missierna, id-dehwa ta' l-Anġli;

kewkba tlellex bħad-deh'b, kollok dija.

Saffi lilna tal-ġrieħi mid-dmija

li naqqaxlek fuq ġismek Ħabib.

 

Glorja, Glorja, ingħajtu għalenija,

lil min rebat għall-mewt kull stkerriħa;

“Oħt”, sejħilha u waslet b'mistrieħa,

sabiex tkeffen 'il ġismu misiub.

 

Missier ħlejju, ħallina fuq ġismek,

ħarstna nwaħħlu, u naħsbu ġo fina.

Int biss stajt xebħ wisq għoli tagħtina,

ta' min b'demmu ħasilna mid-dnub.

 

Glorja, Glorja, bla heda ngħannulek,

fuq din l-art għat-twemmin blata sħiħa;

inseħbuha tal-warda mal-fwieħa

li titbissem ta' Malta fil-ġnien.

 

U jasallek, Missier, dan il-leħen;

ħares lejna; isma' t-talb fqajjar tagħna;

Qatt titbiegħed, tinfired minn magħna

kun it-tarka u s-sejf tal-ħelsien.

 

Nota: dan it-test tat-Transitu sar b'mod drammatizzat fil-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar fl-1993, 1994 u 1995 mill-Abbatini ta-Parroċċa.

 


imħejji minn Fr Thomas Calleja OFMConv f'Ottubru 1994

Valletta 7.9.2006


San Franġisk iltaqa’ ma’ oħtna l-mewt fuq

il-qiegħa ta’

l-art fil-knisja

tal-Porziuncola, barra l-belt

ta’ Assisi. 

Kien fil-ħin ta’

l-għasar nhar

s-Sibt, 3 ta’ Ottubru 1226.