San Franġisk u l-Immakulata Kunċizzjoni

 

 


Ħafna minn dawn il-Paġni oriġinarjament saru fl-okkażjoni tal-150 Sena

tal-Proklamazzjoni tad-Domma ta' l-Immakulata Kunċizzjoni

bil-bulla Ineffabilis Deus  tal-Papa Piju IX  1854 - 8 ta' Diċembru - 2004.


Werrej


Daħla

San Franġisk u d-Domma ta' l-Immakulata - daħla


Devozzjoni u Talb


Talba tal-Papa Ġwanni Pawlu II lill-Immakulata - talba

Talba lill-Immakulata għall-Anniversarju tad-Domma - talba

Talba lill-Verġni Marija Immakulata - talba

Supplika lill-Verġni Marija Immakulata - supplika

Kurunella ta' l-Immakulata Kunċizzjoni - kurunella

Kurunella ta' l-Immakulata Kunċizzjoni ta' Lourdes - kurunella

Antifona ta' l-Immakulata Kunċizzjoni - antifona

Att ta' Konsagrazzjoni lil Verġni Marija Immakulata - talba

Il-Milizzja ta' l-Immakulata Kunċizzjoni - spiritwalità

L-Arċikonfraternità  tal-Kunċizzjoni - devozzjoni

Il-Konfraternità tal-Kunċizzjoni - devozzjoni


Kitba - Marijoloġija - Spiritwalità - Storja


San Franġisk u d-devozzjoni lejn Marija Santissma - Marcello Ghirlando

Franġiskan difensur tal-Konċepiment Immakulat  ta’ Marija - Edmund Teuma

Id-Duttur ta’ l-Immakulata - Bonaventura Chetcuti

“Ħu jisħaqlek rasek” (Ġen 3:15) - Donat Spiteri

It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija - Serafin Borg

Marija, Eva l-ġdida - Angelo Xuereb

L-Immakulata Xemx li tiddi lejl u nhar - George Mercieca

Ħadd bħalha – għalhekk Immakulata - Lawrence Sciberras

L-Immakulata fl-Istorja Franġiskana - A Tabone

Storja qasira dwar id-Domma tal-Kunċizzjoni - Joseph Bonello

San Massimiljan Kolbe u l-Immakulata - Edmund Teuma

Marija: l-Imnissla mingħajr Ħtija - Geoffrey Attard

150 Sena mid-Domma ta' l-Immakulata - Alessandru Bonnici

L-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni tar-Rabat ta’ Għawdex

   xogħol l-Iskultur Salvatore Psaila - Anthony Farrugia


Poezija


Immakulata - Thomas Calleja

Quddiem Xbieha ta' Marija mnissla mingħajr ħtija - Albert M. Sammut

Tota Pulchra es, Maria - Ġuzeppi Farrugia

Immakulata - Ġuzepp Grech Cremona

F'Jum l-Immakulata Kunċizzjoni - George Zarb

Għall-Jum Solenni ta' Marija Immakulata - A Copperstone

Sliem Għalik - Joe Zammit

Il-Pellegrinaġġ ta’ l-1944 - Joe Zammit

Viva l-Immakulata - Joe M. Attard

Difensur Qalbieni ta’ l-Immakulata - Ġuzepp Grech Cremona

Quddiem Xbieha tal-Madonna - Giuseppe Farrugia Gioioso

Bieb tas-Sema - Liturġija tas-Sigħat

Lilek b'Qalb Ferħana - Liturġija tas-Sigħat

Minn Qiegħ Qalbna - Liturġija tas-Sigħat

Għaddew Mija u Ħamsin sena! - Dumink Bonello

Lill-Immakulata Kunċizzjoni - Dumink Bonello

Quddiem ix-Xbieha ta' l-Immakulata - Joe M. Attard

Tota Pulchra es Maria - Joe M. Attard

Lil Marija Mmakulata - Joe M. Attard

Lill-Verġni Mbierka - Joe M. Attard

"Quddiem ix-Xbieha ta' l-Immakulata" - Joe M. Attard

L-Immakulata - Joe M. Attard

Innu lil Marija Immakulata - Mikiel Bezzina

150 sena mid-Domma ta' l-Immakulata - Dumink Bonello

Lil Marija Immakulata - Dumink Bonello

Piju IX u d-Domma ta' l-Immakulata - Dumink Bonello

Tifħir u Talb fil-150 sena tad-Domma- Dumink Bonello

Tifħir lill-Immakulata fil-150 sena tad-Domma- Dumink Bonello

Infakkru u Nifirħu (il-150 sena tad-Domma) - Dumink Bonello

Kollok Sabiħa - Thomas Calleja

Xbieha ta' l-Immakulata - Robert Gatt

Xemx Ġdida - Robert Gatt

L-Isbaħ Ħolqien - Gilbert Buhagiar

Lill-Verġni Mbierka - Gilbert Buhagiar

Jixraqlek kull Tifħir - Dumink Bonello

Lil Marija Immakulata - Joe M. Attard

Mater Castissima - Geoffrey G. Attard

Oh, Kunċetta Immakulata! - Franġisk Anton Fasani

L-Aktar Ħienja - Thomas Calleja

O, Immakulata - Thomas Calleja

Lil Marija Omm il-Knisja - Dumink Bonello

Lil Ommna Marija - Dumink Bonello

Infaħħruk għal dejjem  - Dumink Bonello

Ferħ u Ħena Tagħna  - Dumink Bonello

Nifirħu fil-festa tiegħek  - Dumink Bonello

Nerġa' niġi, O Marija  - Joseph R. Gatt

8 ta' Diċembru 1854  - Marvin Sciberras

Lil Sidtna Marija Kewkba tal-Baħar  - Oliver Friġġieri

Marija maħluqa mingħajr tebgħa - Achille Ferres

Lil Marija Immakulata - Philip Agius

It-8 ta' Diċembru 1854-2004  - Sunny Aquilina

Smajt fuqek  - Francesco Pio Attard


Arti u Kultura


Tota Pulchra - SlideShow dwar il-Festa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni  li saret fil-Knisja ta' San Franġisk  fir-Rabat Għawdex tad-8 ta' Diċembru 2003 - Joe Zammit

Tota Pulchra - Ktejjeb-Tifkira

L-Immakulata f'sett ta' bolli - Filatelija


Ċelebrazzjonijiet


Ċelebrazzjonijiet tad-Domma fl-Imqabba - Tifkira

Akkademja Muziko-Letterarja San Franġisk il-Belt - Tifkira

Festa ta' l-Immakulata fl-Imqabba - Tifkira

 


Daħla|Ħajja|Artikli|Kitbiet|Talb|Santwarji|Ordni|Kultura|Qaddisin

Devozzjoni|Spiritwalità|Poezija|il-pont|Links|Ktieb taz-Żjajjar|


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.