San Franġisk, il-Franġiskani u l-Immakulata Kunċizzjoni  

 

 <<|werrej|>> 


Celebrazzjonijiet tad-Domma fl-Imqabba


Marvin Sciberras


 

Ninsabu propju f'din is-Sena Marjana, fejn il-Knisja Kattolika qed tikkommemora bl-akbar solennit l-150 sena mid-Definizzjoni u l-Proklama tad-Domma ta' l-Immakulata Kuncizzjoni mill-Papa Piju IX, nhar it-8 ta' Dicembru 1854.

 

Id-devozzjoni lejn Marija Immakulata fl-Imqabba tmur lura ghal bosta sekli u ghalhekk ma jistax jonqos li jkun celebrat fl-Imqabba dan l-avveniment hekk prominenti fil-fidi li ahna nhaddnu. Is-Socjeta Muzikali Madonna tal-Gilju, flimkien mal-Konfraternit ta' l-Immakulata Kuncizzjoni se jinghaqdu mal-bqija tal-Knisja Kattolika Rumana f'dawn ic-celebrazzjonijiet li se jkunu mifruxa fuq sena shiha.

 

Nhar il-Hadd 7 ta' Marzu kienet organizzata gurnata ta' Kultura Marjana fejn saru zjarat f'parrocci u kappelli madwar Malta dedikati lill-Immakulata Kuncizzjoni.

 

Attivit ewlenija kienet is-Simpozju Marjologiku li ttella' nhar il-Hadd 21 ta' Marzu fis-Sala tai-Konferenzi CAK, tal-Frangiskani Konventwali f'Birkirkara. Ta' min jghid li dan is-Simpozju, taht il-Patrocinju ta' Mons. Nikol Cauchi, Isqof ta' Ghawdex kien fuq skala nazzjonali u ghalih attendew delegazzjonijiet minn fratellanzi madwar Malta dedikati lill-Immakulata fosthom dik ta' Bormla, il-Hamrun u l-Qrendi. Dan is-Simpozju kien immexxi minn hames teologi esperti fil-Marjologija.

 

Waqt din i-istess attivit is-Socjet Muzikali Madonna tal-Gilju fiimkien mal-Konfraternit ta' l-Immakulata Kuncizzjoni inawguraw il-logo ufficjali ta' dawn ic-celebrazzjonijiet, disinn ta' John Barbara, kif ukoll il-poster ufficjali, xoghol l-artist Ghawdxi, Paul Camilleri Cauchi. Dan il-poster juri l-figura dominanti ta' Marija Immakulata taht it-titlu tal-Gilju b'harsitha mitfugha fuq ii-bini tal-Vatikan u dak tal-knisja parrokkjali ta' l-Imqabba.

 

Fil-parti ta' isfel insibu tliet skudetti li juru l-arma tal-Papa Piju IX, dik tal-kazin tal-Banda, kif ukoll l-emblema ta' l-Arcikonfraternit ta' l-Immakulata ta' San Lorenzo in Damaso f'Ruma, li maghha kienet maghquda dik ta' l-Imqabba fl-1775.

 

L-imhabba li l-Imqabbin ghandhom fejn Marija Immakulata se tkun inkurunata nhar l-20 ta' Gunju meta jasal dak il-mument li ghal darb'ohra nergghu ndawru x-Xbieha tal-Madonna tal-Gilju mat-toroq tar-rahal taghha. L-ghozza lejn din l-istatwa bla dubju ta' xejn tinhass doppjament ghaliex propju tgawdi privilegg li ftit vari processjonali madwar Malta jgawdu: dak li tinhareg processjonalment darbtejn fis-sena, fii-festa tal-Madonna tal-Gilju f'Gunju u f'dik ta' l-Immakulata Kuncizzjoni f'Dicembru.


Dan it-taghrif deher bhala ittra lill-Editur fil-Mument tal-Hadd, 18 ta' April 2004, 24.

Valletta: 24.4.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġes Kristu,

Int

l-għarusa

ta

l-Ispirtu

s-Santu.