San Franġisk, il-Franġiskani u l-Immakulata Kunċizzjoni

 

 <<|werrej| 


Akkademja Muziko-Letterarja

fil-Knisja ta' San Frangisk il-Belt Valletta


Fr Thomas Calleja OFMConv.


Lejla Muziko-Letterarja

 

Nhar il-Hamis, 9 ta' Dicembru 2004, sewwa sew l-ghada tal-Festa ta' Kuncizzjoni saret Lejla Muziko-Lettararja.  Din saret biex tfakkar fl-okkazjoni doppja: dik ta' l-gheluq il-150 sena mill-proklamazzjoni tad-Domma ta' l-Immakulata Kuncizzjoni u dik tal-bidu ta' tifkiritet f'gheluq il-100 sena mit-twaqqif tal-Provincja Frangiskana tal-Patrijiet Minuri Konventwali.  

 

Din l-Akkademja li saret fil-Knisja ta' San Frangisk il-Belt Valletta kienet organizzata mill-Arcikonfraternità tal-Kuncizzjoni, eretta fl-istess Knisja fl-1637, u mill Ministru Provincjal Patri Alfred Calleja OFMConv. 

 

Matul il-lejla preseduta mill-E.T Nunzju Appostoliku ha sehem il-Kor Sine Macula ta' Hal Safi taht id-direzzjoni ta' Mro Anthony Pace b'repertorju li kien jinkludi muzika religjuza u sagra moghni b'tifhir lill-Vergni Marija. 

 

Patri Alessandru Bonnici OFM Conv. ghamel id-diskors ta' ghall-okkazjoni fejn ta hjiel storiku dwar ir-rabta tal-Patrijiet Frangiskani mad-definizzjoni tad-Domma ta' l-Immakulata. Fil-kelmtejn tieghu patri Bonnici tkellem ukoll dwar l-erezzjoni tal-Provincja Maltija tal-patrijiet Minuri Konventwali li sa mitt sena ilu kienu ghadha marbuta ma' dik ta' Sqallija.

 

Is-Sur Charles Abela Mizzi qara  poezija bl-isem "Lil Sidtna Marija Kewkba tal-Bahar" tal-Professur Oliver Friggieri.  

 

 

Il-Provincjal Patri Alfred Calleja imbaghad ghamel kelmtejn ta' l-gheluq u ta' ringrazzjament lil dawk kollha li taw is-sehem taghhom biex il-Lejla setghet isir b'tant success.  Is-serata intemmet b'kelmtejn qasra minn Nunzju u bil-Kant ta' l-Innu Malti.

 

Ghall-okkazjoni tqassam Programm stampat bhala tifkira.  Tqassmu wkoll kopji ta' l-ahhar numru tar-rivista il-Habbâr ta' Sant'Antnin b'artikli specjali dwar Marija Immakulata.

 


Dan it-taghrif deher bhala ittra lill-Editur fil-Mument tal-Hadd, 18 ta' April 2004, 24.

Valletta: 24.4.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.

 

.