L-Immakulata Kunċizzjoni - Devozzjoni

 

 <<|werrej|>> 


Talba lill-Immakulata Kuncizzjoni

ghall-Anniversarju tad-Domma


O Marija, Immakulata Kuncizzjoni, bi grazzja tal-Mulej qrobna lejn il-mija u hamsin sena minn meta il-beatu Papa Piju IX iddikjara domma tal-fidi  l-Immakulat Koncepiment tieghek. Aghmel Marija, li f'dawn il-festi li qed inhejjulek inkunu lesti li nilqghu s-sejhat li taghmililna.

 

Aghmel, o Immakulta, li bi grazzja ta' Kristu ibnek noqorbu lejk, inqimuk u nbierkuk bhala tron immakulat ta' Alla taghna. Int, o Marija, ma tista' qatt ma tismax it-talba taghna: int li bis-sehem tieghek regghet giet fostna l-hajja. Ftakar li int is-sellum li bih Alla ghogbu jinzel fostna sabiex ahna nkunu nistghu nitilghu ghandu.

 

Ghinna, o Immakulata Kuncizzjoni, ha nhaddmu l-umiltà, is-sabar u l-hegga biex insiru qaddisin. Inhallu t-tmexxija taghna nfusna f'idejk, medjatrici tal-grazzji, u bi kliem san Massimiljan Kolbe nghidulek: "Jalla t-8 ta' Dicembru jkun jum li fih nergghu nitwiledu mill-gdid u nitheggu fl-imhabba ghat-tixrid tas-saltna smewwija u dinjija tas-sultana mahbuba".

 

Grazzi, Immakultata Kuncizzjoni, ta' dak kollu li bi mhabba ghamilt ghalina.

 

O Immakulata Kuncizzjoni, kompli idhol ghalina.

 

Amen.


Din it-talba dehret fuq in-naha ta' wara ta' santa lil Vergni Marija Immakulta mehruga mill-Frangiskani Minuri Konventwali tal-Belt Victoria, Ghawdex.

Valletta: 5.2.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.