L-Immakulata Kunċizzjoni - Devozzjoni

 

 <<|werrej|>> 


Talba tal-Papa Gwanni Pawlu II

quddiem l-Istatwa tal-Immakulata Kuncizzjoni

nhar it-8 ta' Dicembru 2004

f'gheluq il-150 sena tad-Domma


1.  Vergni Immakulata

Ghal darb'ohra ninsabu hawn

biex naghtuk qima

f'rigjen din l-kolonna

minn fejn int thares b'imhabba

lill-Belt ta' Ruma u lid-dinja kollha

minn mindu, mija u hamsin sena ilu
il beatu Pio IX proklama
bhala verità ta' fidi Kattolika,

il-harsien tieghek

minn kull tebgha tad-dnub,

minn qabel bil-mewt u l-qawmien

ta' Ibnek Gesù Kristu.

2. Vergni Immakulata!

Is-sbuhija spiritwali bla mittiefsa tieghek

hija ghalina ghajn hajja

ta' fiducja u ta' tama.
Meta ghandna lilek

bhala Omm, Vergni Qaddisa,

bhala rahan tal-fidwa eterna,

inhossuna zguri fil-mixi tal-hajja

Ghalhekk, o Marija,
b'fiducja lejk nirrikorru.

Ghinna biex nibnu dinja fejn

il-hajja tal-bniedem tkun dejjem mahbuba

u mharsa minn kull forma ta' vjolenza,

fejn kulhadd ifittex bil-qawwa kollha il-paci.

3. Vergni Immakulata!
F'din is-Sena ta' l-Ewkaristija

aghtina li niccelebraw u naduraw

b'fidi mgedda u mhabba theggeg

il-misteru qaddis tal-Gisem u d-Demm ta' Kristu.

Fl-iskola tieghek, o Mara Ewkaristika,

ghalliemna naghmlu tifkira ta' l-opri tal-ghageb

li Alla ma jieqaf qatt li wettaq fil-qlub tal-bnedmin.

Bi premura ta' omm, Vergni Marija,
mexxi dejjem il-passi taghna

fit-triq tat-tajjeb.

Amen!
 


Din it-talba saret mill-Papa Gwann Pawlu II quddiem il-Kolonna bl-istatwa tal- Vergni Marija Immakulta li hemm fi Piazza di Spagna gewwa Ruma nhar it-8 ta' Dicembru 2004

Valletta: 10.12.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.