L-Immakulata Kunċizzjoni - Devozzjoni

 

 <<|werrej|>> 


Talba lill-Vergni Marija Immakulata


 

 

 

 

 

 

 

O Marija,

Imnissla minghajr dnub,

Sultana u Avukata taghna,

Int li sa mill-ewwel mument

tal-Koncepiment tieghek

gejt imharsa u mehlusa

minn kull tebgha ta' dnub,

ibqa' harisna,

aghtina l-protezzjoni tieghek

halli qatt ma nkunu

mirbuha mis-setghat ta' l-infern,

biex bhala wlied Alla

nahdmu f'ismek ghar-rebha

tal-verità tal-paci u tal-gustizzja fid-dinja ta' llum

ghal glorja dejjiema ta' Alla.

Amen.

 

 

 

 


Din it-talba dehret fuq in-naha ta' wara ta' santa lil Vergni Marija Immakulta mehruga mill-Frangiskani Minuri Konventwali tal-Belt Victoria, Ghawdex.

Valletta: 5.2.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.