L-Immakulata Kunċizzjoni - Devozzjoni

 

 <<|werrej|>> 


Kurunella ta' l-Immakulata Kuncizzjoni


 

 

 

Lejna hares o hanina,

Hawn quddiemek mixhutin,

Bhala wliedek ifrah bina,

Ghalkemm ahna midinbin.     Sliema, Glorja.

 

Kemm sabiha ghamlek Alla

Sa mill-bidu l'inti nhlaqt,

Harsek fis u xejn ma halla

Li tittabba' f'dak il-waqt.    Sliema, Glorja.

 

Malli nsiru d-dnub jahtafna,

Dana lilek ma garax,

Dak il-ghadu li garrafna,

Lilek jirbah ma setax.    Sliema, Glorja.

 

Xejn ma kellha x'taqsam mieghek

Dik it-tebgha ta' kulhadd;

Kollu safi l-bidu tieghek,

Id-dnub fik ma deher qatt.    Sliema, Glorja.

 

Ghalkemm kien Adam missierek
Htija minnu int ma hadtx,

Lilek kmieni Alla bierek,

U mal-hazen ma thallatx.    Sliema, Glorja.

 

Wera Alla wisq kburija

Meta ghamlek fost in-nies;

Minn qatt jista', o Marija,

Talli tak isib il-qjies?    Sliema, Glorja.

 

Fuq il-gholja tal-qdusija,

U hadd bhalek, int inbdejt,

Hekda ghamlek il-Messija

Meta ghaliha inti nbnejt.    Sliema, Glorja.

 

Id-dawl t'Alla bikri rajtu,

Lilu dlonk inti habbejt,

Kif bdejt hajtek qalbek tajtu,

Kif fid-dinja inti gejt.    Sliema, Glorja.

 

Meta ghamlek zejnek b'gidu

L-Iben tieghek il-hanin,

Lilek wahdek zammek b'idu,

Ma telqekx mal-midinbin.    Sliema, Glorja.

 

O xi gmiel u kemm sabiha

Inti gejt fuq dina l-art,

Bhala gilju kollok fwieha,

Kemm nadifa int issawwart.    Sliema, Glorja.

 

Hudha wahdek dil-fohrija

Ghaliex wahdek inti dhirt

B'din it-tjieba hekk bikrija

Bemm xerqitlek meta sirt.    Sliema, Glorja.

 

Int ismaghna, Omm il-hniena

Ulied Eva midinbin,

Hi hassritna u sirna hniena,

Inti qeghedna mat-tajbin.    Sliema, Glorja.

 

NITOLBU

O Marija, Imnissla minghajr dnub, Sultana u Avukata taghna. Int, li sa mill-ewwel mument tal-koncepiment tieghek kont imharsa u mehlusa minn kull tebgha ta' dnub, ibqa' harisna, aghtina l-protezzjoni tieghek halli qatt ma nkunu mirbuha mis-setghat ta' l-infern, biex bhala wlied Alla nahdmu f'ismek ghar-rebha tal-verità, tal-paci u tal-gustizzja fid-dinja tallum ghall-glorja dejjiema ta' Alla.

Amen.

 


Valletta: 25.2.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.