L-Immakulata Kunċizzjoni - Devozzjoni

 

 <<|werrej|>>


Antifona ta' l-Immakulata Kuncizzjoni


 

 

V. Kollok sabiha int, o Marija.

R. Kollok sabiha int, o Marija.

 

V. U tebgha fik ma tinsabx.

R. U tebgha fik ma tinsabx.

 

V. Int il-glorja ta' Gerusalemm.

R. Int il-ferh ta' Israel.

 

V. Int il-gieh tal-poplu taghna.

R. Int l-avukata tal-midinbin.

 

V. O Marija!

R. O Marija!

 

V. Xebba ta' l-akbar ghaqal

R. Omm l-aktar hanina.

 

V. Itlob ghalina.

R. Idhol ghalina quddiem Sidna Gesù Kristu.

 

NITOLBU

O Alla, bit-tnissil bla tebgha tal-Vergni Mqaddsa Marija int hejjejt ghamara xierqa ghal Ibnek; kif int qist minn qabel il-merti ta' l-istess Ibnek biex harist lil Ommu minn kull tebgha ta' dnub, aghmel li ahna, bit-talb taghha, naslu safja ghandek. Bi Kristu Sidna. Amen.

 


L-istess Antifona bil-Latin


V. Tota pulchra es, Maria!

R. Tota pulchra es, Maria!

 

V. Et macula originalis non est in te!

R. Et macula originalis non est in te!

 

V. Tu gloria Jerusalem.

R. Tu laetitia Israel.

 

V. Tu honorificentia populi nostri.

R. Tu advocata peccatorum.

 

V. O Maria!

R. O Maria!

 

V. Virgo prudentissima.

R. Mater clementissima!

 

V. Ora pro nobis.

R. Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.


Din l-antifona tinghad mill-konunitajiet Frangiskani kull nhar ta' Sibt.

Valletta: 25.2.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.