L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Quddiem Xbieha ta' Marija mnissla mingħajr ħtija


minn Patri Albert M. Sammut OFMConv


 

Għaddew mitt sena b'ħeffa donnhom berqa;

tgerbu mgħaġġlin u sieħbu s-snin mgħoddija

fl-insiġ tal-klil, tal-għana kollu ħerqa,

li magħhom jien inqed f'riġlejk, Marija.

 

U meta l-ġilju ma' l-inwar fil-ġonna

ibexxaq fommu jgħanni bil-bjudija,

inbexxaq fommi jien ukoll u ndonnha

mas-safa tiegħek; o xi ġmiel ! Marija.

 

Nidħol ġo fija u nilmaħ minqux Ismek:

Omm Alla, Xebba, mnissla, mingħajr ħtija;

u nħossni nfur bil-ferħ għax id-dnub f'ġismek

ma deh'rx waqt wieħed bħalma għamel fija.

 

Għallinqas Ommi sfat minn dan l-għelt ħielsa,

u ġmielha jisboq lil kull warda mielsa.

 

Dik l-id li naqxet surtek ġo dil-ġnejna

f'irħama bajda, fl-iskarpell għaqlija,

inħossha trid tfakkarni kif imżejna

tinsab Int fis-smewwiet, ħelwa Marija.

 

Mitluf fil-ġenn ta' Mħabba b'ħarsti f'tiegħek,

 integħ'm il-ħlewwa ta' bennet xufftejk;

inħossni qisni mmelles minn dak driegħek

misruq mill-ġmiel u l-ħarsa ta' għajnejk.

 

Fin-niċċa ċkejkna mdawra kollok ħdura,

fil-ħemda u fis-sikta ta' dal-ġnien,

xebbaħt dik ħarstek f'tmiem il-jum mal-ħmura

qabel ma d-dlam ikeffen kullimkien.

 

Fil-għodu nilmħek bħal kewkba bikrija

u nibda l-jum nitgħaxxaq bik, Marija.

 

Dis-sena nħossni rrid inżurek f'darek,

fejn Int tmintax-il, darba qagħdt titkellem

u tajt liċ-ċkejkna Bernardetta ħbarek;

hemmhekk jien lilek nixtieq niġi nsellem.

 

Deh'rtek f'dal-ġnien dan biss qiegħda tħajjarni:

niġi ġo Lourdes, b'qalbi xewqat mimlija ;

nitolbok għall-għeziez u għal min tfakkarni,

biex Int ittih kulma jinħtieġ, Marija.

 

Intir bi ħsiebi niġi hdejk nithenna,

fi ħbub għajnejk infittex il-mogħdrija

li tfur mis-sema fl-art u tibdel f'ġenna

ħajjet min hu magħkus, twajba Marija.

 

Nitolbok tixġet fuqna l-barka tiegħek,

Madonna Bajda, żommna dejjem miegħek.

 

Ruma - 13.1.1958


Din il-poezija dehret fir-Rivista: Il-Ħabbâr ta' Sant'Antnin, Sena XLVII/2 Frar 1958, p.23.

Valletta: 19.1.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ħesů Kristu,

Int

l-għarusa ta’

l-Ispirtu s-Santu.

 

Talba ta'

San Franġisk