L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Tota Pulchra es, Maria


minn Mons. Ġużeppi Farrugia


 

Tant hu sabih il-gmiel li bih mar zejnek

Alla l-imbierek, ghajn ta' kull qdusija,

Li m'hawnx ma min inxebbhek, o Marija,

Ma nsibx imkien min jista' joqghod fejnek.

 

Kull hlejqa hi kemm hi bil-gmiel moghnija,

Bhal-lejl min-nhar iddub u tghib imnejnek,

Ghax gmielek hu gmiel ta' bejn Alla u bejnek

Biss u ta' l-ebda hliq li d-dinja fiha.

 

Ghalhekk kulhadd fis-sema u fl-art imsahhar

Wara dan gmielek, 'l Alla jmur ifahhar,

Li ghamel mieghek hwejjeg kbar, tal-ghageb,

 

Li bihom kulmin sama, bihom stghageb,

U mar ighid li gmielek sabbah genna,

Li ghaxxaq 'l Alla u bih kull ruh tithenna.

 


Din il-poezija dehret fir-Rivista: Il-Habbâr ta' Sant'Antnin, Sena XL/12 Dicembru 1951, p.186

Valletta: 19.1.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesů Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.