L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


F'Jum l-Immakulata Kuncizzjoni

Patruna ta' L-Ordni Frangiskan


minn Dr George Zarb M.D.


 

Is-Sliem ghalik! Xbejba Helwa Marija.

Fost tas-sema l-hlejjaq l-iktar sabiha.

l-akbar festa tisthoqq, l-akbar turija

Ta' gieh u glorja, u ta' qima shiha.

 

Fuq in-nisa minnu Int mghollija

Lilek is-setgha tak tad-dnub rebbieha,

Inti biss ghax bl-oghla safa moghnija

Qarribt iz-zmien hajjietna tigbor giehha.

 

Tul iz-zmien kollu bqajt dejjem Omm taghna.

X'imhabba kbira li biha mid-dnewwa

Thares lil uliedek b'qawwa setghana!

 

Ulied Frangisku dana jafuh sewwa:

Lilek isejhu Omm Immakulata

Harishom bhal dejjem biex jeghlbu kull ghedewwa!

 

 

 


Din il-poezija dehret fir-Rivista: Dawl Frangiskan, Dicembru 1997, p.25

Valletta: 19.1.2004


Qaddisa Vergni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt ohra bhalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar gholi u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis taghna

Gesù Kristu,

Int

l-gharusa ta’ l-Ispirtu s-Santu.

 

Talba ta'

San Frangisk