L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Viva l-Immakulata


minn Kav. Joe M. Attard


 

Intom hbieb xejn ittendejtu

illi waslet festa kbira!

Jum it-tmienja ta’ Dicembru

ta’ kulhadd jisfa l-mira.

 

F’din il-knisja f’nofs ir-Rabat

hawn isaltnu l-Frangiskani

illi lejhom ahna grati –

maghhom gabu wirt hekk ghani.

 

F’nofs il-maqdes zgur tispikka

l-istatwa tal-Kuncizzjoni

illi lejl u nhar tharisna

u taghmilna lkoll unjoni.

 

Ahna le noqoghodu lura,

lilha naghmlu festa prima;

minn kull rokna l-folol jigu

u bl-imhatra min iqimha!

 

Kemm nitpaxxa f’din il-knisja

ta’ l-arti kapulavur:

il-hsieb tieghi ’il fuq joghla

hekk kif lilha dlonk inzur.

 

U nitghaxxaq f’dawn l-inhawi

nisma’ l-banda u l-isparar,

it-tizjin jien noghxa nara –

ikla tajba f’nofsinhar!

 

U tal-bhejjem it-tigrija

jistennewha hafna nies;

xi grokk niehdu ghax il-kesha

basta dan ikun bil-qies!

 

Izda l-iktar essenzjali

jibqghu l-funzjonijiet

u bi hgarha n-nies tigi

mill-irhula u l-ibliet.

 

Din il-festa li tressaqna

lejn il-grajja tal-Milied

taf iggib il-maltemp maghha

toholqilna ftit tal-hsieb.

 

Sew jekk gewwa, sew jekk barra

o Marija titlaqniex;

qatt tichadna, qatt twarrabna,

ara qatt ma tinsiniex!

 

Irridu nibqghu uliedek

imdawrin mal-mantar tieghek

sakemm tasal dik il-ghodwa

li ninghaqdu dejjem mieghek.


Din il-Poezija dehret fir-Rivista: Tota Pulchra, Ktejjeb-Tifkira tal-Festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni 2003, Nru 22, Frangiskani Konventwali - Victoria Ghawdex, p.119.

Valletta: 24.3.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.