L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Bieb tas-Sema


mill-Liturgija tas-Sighat


 

Bieb tas-sema, li go qalbek

tiftah kenn ghall-vergni kollha,

int, Omm Alla w dejjem Vergni,

tama taghna w ferh tal-genna.

 

O hamiema bajda w safja,

gilju qalb l-ghollieq tal-hajja,

bik mill-gherq ir-rimja harget

ghall-fejqan tal-gerha taghna.

 

Regga' lura, torri qawwi,

hbit il-ghadu u bieghdu minna:

bid-dawl tieghek, kewkba tiddi,

gewwa l-port mixtieq wassalna.

 

Minn kull dell ta' qerq ohrogna,

zommna mbieghda minn kull sikka

fost il-mewg qalil, w ifthilna

triq is-sliem qabel nintilfu.

 

Lejk induru, int li b'riglek

ras is-serp ghaffigt, ghax wahdek

tnissilt sajfa u kont mehulsa

minn kull tebgha w nifs ta' htija.

 

Aghmel int li nsebbhu f'kollox

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,

u 'l-Ispirtu, li bil-grazzja

hekk imlewk li hadd m'hu bhalek. Amen.

 

Innu ta' l-Ewwel Ghasar

Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha

tal-Vergni Mqaddsa Marija

8 ta' Dicembru


Dan huwa innu mehud mill-Liturgija tas-Sighat tas-Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha tal-Vergni Mqaddsa Marija.

Valletta: 29.3.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.