L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Lilek b'qalb ferhana


mill-Liturgija tas-Sighat


 

Lilek b'qalb ferhana nxandru

Omm qaddisa w safja t'Alla:

fi tjubitek ilqa' l-innu

ta' tifhir li llum ninsgulek.

 

Ahna wlied Adam il-hatja,

fit-tniggis tad-dnub nitnisslu:

int wahdek, Vergni mbierka,

qatt ma sfajt imtebbgha bhalna.

 

B'riglek sthaqt ir-ras imkabbra

tax-xitan ghajjur ghalina:

wahdek dhert fil-glorja kollha

bhal Adam kif halqu Alla.

 

Inti l-gieh tan-nisel taghna,

li nehhejt il-ghajb ta' Eva:

taht ghajnejk hanina, zommna

mill-waqghat fit-triq lejn Ibnek.

 

Bl-id setghana tieghek razzan

lis-serp hajjen u l-hbit tieghu,

halli bik, Omm twajba, niksbu

fis-smewwiet il-ferh ta' dejjem.

 

Aghmel int li nsebbhu f'kollox

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,

u 'l-Ispirtu, li bil-grazzja

hekk imlewk li hadd m'hu bhalek. Amen.

 

Innu ta' L-Ufficcju tal-Qari

Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha

tal-Vergni Mqaddsa Marija

8 ta' Dicembru


Dan huwa innu mehud mill-Liturgija tas-Sighat tas-Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha tal-Vergni Mqaddsa Marija.

Valletta: 29.3.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.