L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Minn qiegh qalbna


mill-Liturġija tas-Sigħat


 

Minn qiegh qalbna tohrog ghanja

ta' tifhir ghalik, Omma Alla,

biex infakkru kif jixraqlek

l-ewwel waqt tas-sbih ta' hajtek.

 

Vergni mqaddsa gieh tad-dinja,

bint id-Dawl li kien minn dejjem

Ibnek harsek minn kull tebgha

sa mill-ewwel bidu tieghek.

 

Minn Adam ilkoll nitnisslu

fit-tingis ta' l-ewwel htija:

inti wahdek, wara Kristu,

qatt ma kont bil-ghajb mimsusa.

 

Ras is-serp li qarraq bina

tghaffget shih ma' l-art taht riglek,

bhalma t-tfajjel David xejjen

ggant ta' sahha barranija.

 

Dhalt fid-dinja bhal hamiema

gwejda w minghajr semm ta' htija,

bis-sinjal tal-hniena t'Alla

rimja gdida t'gherq il-grazzja.

 

Aghmel int li nsebbhu f'kollox

lill-Missier, lil Kristu Ibnek,

u 'l-Ispirtu, li bil-grazzja

hekk imlewk li hadd m'hu bhalek. Amen.

 

Innu tat-Tifhir ta' Sbih il-Jum

Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha

tal-Vergni Mqaddsa Marija

8 ta' Dicembru


Dan huwa innu mehud mill-Liturgija tas-Sighat tas-Solennità tat-Tnissil Bla Tebgha tal-Vergni Mqaddsa Marija.

Valletta: 29.3.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.