L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Tota Pulchra es Maria


minn Kav. Joe M. Attard


 

Il-festa tieghek regghet waslet

O Marija Immakulata;

Kemm henjin ahna b’dil-grajja

Zgur li hekk tixtieq tarana.

 

Int Twelidt hielsa mill-htija,

Hekk riedek Sid il-Holqien –

­Riedek safja u sabiha

Mal-milja kollha taz-zmien.

 

Ras is-serp irfist mill-bidu

Biex tifthilna Bieb il-Genna;

Lil uliedek tridhom dejjem

Tal-grazzja jaqsmu mill-benna.

 

lnt sabiha, O Marija,

Kun dejjem lnt l-Omm taghna

Bieghed minna kull tnehida

U madwarek fis igmaghna.

 

Quddiem ix-xbieha tieghek

Arana hawn illum;

Nitolbuk; isma' talbna

Biex qalbna le ddum

 

Imtaqqla bl-hemm tal-hajja

Bin-niket u bid-dwejjaq

lzd'Int mill-ewwel targa'

Lilna uliedek tfejjaq.

 

Mid-dnub zommna mbieghda

W habbibna lnt bejnietna

Fawwar dejjem lil qlubna

B'sens ta' moghdrija w hniena.

 

B'hekk biss inkunu denji

Li nersqu aktar Lejk

U wara din il-hajja

Fil-genna nigu hdejk.

 

Victoria – Ghawdex

1983 


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: L-Immakulata: Programm-Stedina tal-Festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni 1983, - Frangiskani Konventwali - Victoria Ghawdex.

Valletta: 4.6.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.