L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Lil Marija Mmakulata


minn Kav. Joe M. Attard


 

Tkun tassew fqira ghanjieti

Bla xaqq dawl u bla fohrija

Jekk daw'1-versi illi insigtlek

Ma jqanqlux il-qlub zonqrija.

 

Ghal darb'ohra regghet waslet

Festek sbejha, O Marija;

Xerred fuqna l-grazzji tieghek

Thalliniex b'qlubna mifnija.

 

Inti kont li sa mill-bidu

Gejt fid-dinja minghajr htija;

Bieghed minna kull tnehida,

Zommna qribek f’din is-siegha.

 

Ghad-dell tieghek kulhadd jifrah

Kbar u zghar, ghonja u fqar;

Lilek ahna dejjem sibna

Kemm fil-ferh, u kemm fl-imrar.

 

F'din il-Knisja Frangiskana

Fejn spiss nigu nzuruk;

Nitolbuk u inqimuk;

U mhabbitna lkoll nuruk.

 

Din l-istatwa hekk ta' l-ghageb

Tisboq kull gilju tal-gnien,

Is-sura u x-xbieha tieghek

Huma gawhra fil-holqien.

 

Mhux ta' b'xejn l'ahna nintilfu

Meta nigu hawnhekk, hdejk,

Ghax il-gmiel l’int bih imzejna

Ta' bilfors jigbidna lejk.

 

Bhal daz-zmien mitt sena ilu

‘Monsinjur tal-Vers' () kitiblek

Antifona mirquma w helwa

Biex tindaqq u titkantalek

 

F'dawn il-granet sbieh tal-festa

Illi jigu ta' kull sena;

Innu ta' tifhir ninsgulek

Li jimliena lkoll bil-hena.

 

Itfa' harstek issa mmela

Fuq dal-poplu li qed jifrah

B'din il-festa li ssir fqiehek

f'dan it-tempju f’nofs il-misrah.

 

Ridt tkun Int biex bieb il-Genna

Mill-gdid jerga' jinfethilna

Wara li b'gharqubek helu

Ras is-serp fis Int shaqtilna.

 

Ghinna biex wara dil-hajja

Ghall-harsien u il-kenn tieghek

Nigu ingawduk fis-Sema

Imghaqqdin ghal dejjem mieghek.

 

Nota:

(1). Mons Guzeppi Farrugia (tal-vers) (1853 -1925) li kiteb l-Antifona famuza tal-Kuncizzjoni li tindaqq fil-Knisja ta’ San Frangisk, fir-Rabat ta’ Ghawdex.

 

Rabat – Ghawdex

18 ta' Ottubru 1984


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: L-Immakulata: Programm-Tifkira tal-Festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni 1984, - Frangiskani Konventwali - Victoria Ghawdex.

Valletta: 4.6.2004


Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.