L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Lill-Vergni Mbierka


minn Kav. Joe M. Attard


 

Sliem ghalik, O Vergni Mbierka

Int twelidt hielsa mill-htija;

Safja, helwa u rzina

Boghod mill-hemm u kollok dija.

 

Kemm nixtieq li kliemi hlejju

daqs ghaslet warda Maltija,

Jew ifewwah daqs il-plejju

biex niseg ghanja 'l Marija.

 

Inti l-isbah fost il-kwiekeb

Illi jzejnu lis-Smewwiet;

Inti l-aqwa fost il-fjuri

tal-widien u fuq l-gholijiet.

 

Mhux ta' b'xejn li Alla hatrek

Biex tkun l-Omm t'Ibnu I-Feddej;

X'seta' jnissel isbah minnek

F'zmien l-imgloddi jew f'li gej!

 

Gewwa s-Sema int Regina;

Ta' did-dinja Inti l-Omm;

Kun ghalina t-tmun ewlieni

U bejnietna l-ghaqda zomm.

 

Minn qatt jixba' jlissen ismek

Gewwa s-Sema jew fuq l-art!

Ras is-serp int shaqt mill-bidu

U b'uliedek lilna htart.

 

Xerred fuq iz-zghazagh taghna

safa, ferh, kuragg u gid;

u lil dawk li nsew lil Ibnek

fi hdanek regga' mill-gdid.

 

Itfa' harstek fuq gziritna;

Ahna l-Gzira tal-Madonna

U ma rridu 'l hadd li jigi

u jcahadna minn din Ommna.

 

Ghalkemm tgerbu elfejn sena

Mindu sehh it-Twelid tieghek,

Ahna rridu nibqghu dejjem

Imghanngin fl-imhabba mieghek.

 

W ghalhekk talba xtaqt naghmillek

O helwa Ommna Marija -

Gib ir-risq, il barka, l-hena

fuq din l-art ckejkna Maltija!

 

Sabiex wara din il-hajja

illi nghaddu taht mantarek,

ingawduk nigu fil-genna

ferhanin lkoll madwarek.

 

Victoria – Ghawdex

4 ta’ Ottubru 1985


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Programm-Tifkira tal-Festa ta' l-Immakulata Kuncizzjoni 1985, - Frangiskani Konventwali - Victoria Ghawdex.

Valletta: 4.6.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.