L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Innu lil Marija Immakulata


Versi ta' P. Mikiel Bezzina OFMConv.


 

Marija kbira, safja,

Sabiha ghamlek wisq.

Bla tebgha lilek halla,

Lill-bniedem gibt wisq risq

 

Ref: Mel'Ommna wisq hanina

        Quddiemek mixhutin

        La Int sbejha u qawwija

        Fis ghinna midinbin.

 

Minn kemm nies halaq Alla

Lilek ried igholli l-fuq

Tant kemm ghogbu x-xejn tieghek

Urejtu fil-maghluq.

 

  Ref: Mel'Ommna wisq hanina...

 

Farrakt ras il-gbadu taghna

Jisraq le ma hallejtux

Erwieh sbieh li salva Ibnek

Minn taht madmad ghama u trux.

 

        Ref: Mel'Ommna wisq hanina...

 

Biex jurik kemm int ghal qalbu

Lilek ried jafda b' tezor

Mimli b'grazzji u beneficcji

Biex int, tqassmu b'wisq dekor.

 

Ref: Mel'Ommna wisq hanina...

                  Hawn quddiemek mixhutin

                  La Int sbejha u qawwija

                  Fis ej' ghinna midinbin.

 


Dan l-Innu, versi ta' Patri Mikiel Bezzina OFMConv jitkanta ma l-innu marc miktub minn Mro. Joe Vella FLCM, deher fil-Ktejjeb: L-Immakulata Kuncizzjoni: Programm ta' Tifkira - Festa 1995, - Frangiskani Konventwali - Victoria - Ghawdex, p.18.

Valletta: 5.6.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.