L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Mija u Hamsin Sena mid-Domma ta' l-Immakulata


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


 

Nifirhulek, O Marija,

nifirhulek ahna lkoll,

ghax int l-Omm l-aktar hanina

ta' Gesù u taghna wkoll.

 

   Nifirhulek ghax tnissilek

   minghajr tebgha tassew kien;

   hekk kien jixraq lilek siehba.

   ta' min tana il-helsien.

 

Mhux ta' b'xejn illi l-Arkanglu,

il-mibghut t'Alla l-Hanin,

mar jaghtik dik it-tislima

li tixraqlek ta' kull hin!

 

   Ghax bil-grazzja sew mimlija,

   minghajr dell ta' xi htijiet;

   kollox sbejha, kollok safja,

   tezor kbir ta' virtujiet.

 

Ragun kellha Ommna l-Knisja,

meta ferh bla qjies uriet,

dak in-nhar li Piju Disa'

jipproklama d-Domma ried!

 

   Illi inti, O Marija,

   kont imnissla minghajr dnub,

   kif kien jixraq lil min ghazlek,

   u tkun ferh ta' hafna qlub.

 

Ghaddew mija u hamsin sena,

ghadda jigri dan iz-zmien!

Jixraq mela nfakkru d-Domma,

u nifirhu lkoll flimkien.

 

   Tkun imbierka, O Bla Tebgha,

   u harisna nitolbuk:

   Zommna dejjem boghod mill-htija,

   biex hekk naslu li ngawduk!

 

Rabat - Ghawdex

11 ta' Gunju 2004


Din il-poezija waslet ghandna bil-posta minghand l-awtur.

Valletta: 16.6.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.