L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Il-Papa Piju IX

u d-Domma ta' l-Immakulata


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


 

B'liema kobor, O Marija,

zejnek Alla il-Hanin,

sabiex tkun Omm l-Iben tieghu

u l-omm taghna il-bnedmin.

 

It-tnissil tieghek bla tebgha,

riservat kien biss ghalik

harsek Alla sa mill-bidu,

b'hekk id-dnub qatt ma kien fik.

 

Lejk il-Knisja dejjem thares,

Lilek tfahhar kollok sebh;

tixtieq dejjem illi tixbah,

minnek hi tistenna n-nebh.

 

Jixraq, mela, l'ahna nfakkru

meta l-Papa ddikjarak

minghajr tebgha fi tnissilek,

kif xeraqlek onorak.

 

O Marija lejk induru,

int ismaghna nitolbuk;

sawwab fuqna hafna grazzji

biex hekk dejjem inhobbuk.

 

Fl-ahhar naslu hdejk fis-sema,

fejn tixtieqna zgur ilkoll;

'il Gesu' ingawdu mieghek,

din hi x-xewqa taghna wkoll!

 

Rabat - Ghawdex

5 ta' Settembru 2004


Din il-poezija waslet ghandna bil-posta minghand l-awtur.

Valletta: 7.9.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.