L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Tifhir u Talb

fil-150 sena tad-Domma


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


 

Sbejha Madonna

ilqa' t-tifhir;

minn qalbna hiereg,

u lejk itir.

 

La kbira ghamlek

Alla l-Hanin,

Gieh kbir jisthoqqlok

minna l-bnedmin.

 

Ghax min hu bhalek

bla ebda dnub,

sa minn tnissilek,

kif hemm miktub!

 

Dikjarat Domma

minn Papa kbir,

bl-isem ta' Piju;

haqqu tifhir!

 

Qeghdin infakkru

Mija u Hamsin,

minn din il-Domma

l'ghaddew is-snin.

 

Il-Knisja tfakkar

grajja bhal din;

nifirhu maghha,

ahna bnedmin.

 

Lilek, Marija,

ma kull tifhir

nitolbok tilqa'

dan talbna fqir.

 

Imma bil-hegga

qeghdin naghmluh;

ghax ahna wliedek,

bil-qalb noffruh.

 

 

Rabat - Ghawdex

10 ta' Settembru 2004


Din il-poezija waslet ghandna bil-posta minghand l-awtur.

Valletta: 18.9.2004


 

Talba ta'

San Franġisk

lil Marija

 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli

u tal-Missier

tas-sema,

Int l-omm

 tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa

ta’

l-Ispirtu

s-Santu.