L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija
 

<<|werrej|>> 


Xbieha ta' l-Immakulata


ta' Robert Gatt


 

Kemm ghoxejt x'hin ilmaht il-figura

ta' Omm Alla, l-Imnissla bla htija,

dik ix-xebba, ezempju ta' imhabba

bi stallarju jsawwarha bid-dija.

 

Rajtek hienja fl-ghelieqi, l-kampanja

Lmaht lil surtek, il-wens tas-sbuhija,

rajt ix-xbiha li hi mmakulata

fuq kull isem, biss hawn fl-art Ghawdxija.

 

Tnax-il kewkba tpaxxew bi sbuhitek

sebbhu t-titlu li jisboq kull gmiel,

tkabbru bik, sebbhu ismek, Marija

ghax dak l-isem mid-dnub le sab xkiel.

 

Wiccek jiddi, rebbieh tal-mibeghda

b'dik il-harsa, haddejk kollha hmura,

u bhal bjuda ta' libsa 'nt safja

hekk minn mindu li hadt dik is-sura.

 

Rajt lil riglek qed jghattan iz-zina,

ghax mhux biss li mid-dnub gejt mehlusa

fuq il-hawn issaltan rebbieha,

ghax f'hdan Alla thaddant bhal gharusa.

 

U b'hekk inti mid-dnub gejt mehlusa

warrabt l-ghira ghax qalbek bla htija,

le tajt widen ghall-firda, l-mibeghda

ghax figurtek hi l-gherq tas-sbuhija.

 

Min hi din li bhal qamar sabiha

hekk figura tiddi bhax-xemx,

bhal ezerctu ghat-taqbida qed tbezza'

ghaliex bhalha, sabiha zgur m'hemmx.

 

Tant poeti, kittieba w imghallma,

kitbu fuqek u dwarek, Marija

ghaliex rawk hekk sabiha, glorjuza,

qisek dawl li fid-dalma tkun dija.

 

Rajt skultur qed inaqqax xbihatek

ilu s-snin, minn dawk l-imghoddija,

izda inti ser tibqa' issaltan

bhal regina li qatt m'hi minsija.

 

Xtaqtni naf x'qalu n-nies dwarek

malli rawk, lemhuk, fohrija,

xtaqtni naf x'tennew b'sbuhitek

li tax-xemx tisboq d-dija.

 

Xtaqtni rajtek f'bwieb il-knisja

fl-ewwel darba il-purcissjoni,

xtaqtni lmaht lin-nies icapcpu

ghax xbihatek eccezzjoni.

 

Xtaqtni lmaht il-qniepen hienja

li daqqew hekk b'melodija,

illi sawru lil xbihatek

illi tisboq kull sbuhija.

 

B'stil Barokk int gejt imnaqqxa

int patruna fl-art Ghawdxija,

int l-ezempju ta' l-imhabba

int l-imnissla minghajr htija.

 

Inti l-Omm taghna l-Insara

Inti l-Omm taghna l-bnedmin,

Inti maghzula, Omm u Vergni

u hekk tibqa' tul is-snin.

 

Rabat - Ghawdex

Settembru 1999


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Festa 1999, Knisja San Frangisk - Victoria -Ghawdex, p.39.

Valletta: 4.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.