L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Xemx Gdida


ta' Robert Gatt


 

Xemx gdida sawret hekk bil-gmiel is-sema

pajjizek, bi stellarju kwiekeb 's-sbuhija,

u kontrana n-nies, ghal warajk migemgha

is-sura, x-xhieda, li safja bla htija.

 

Idejk migbura, fuq qalb l-imghonija

haddejk jixeghlu, fid-dawl kiebi l-hmura,

figurtek, il-bixra f'jiem ta' zoghzija

riglek bi kburija, f'dell ta' hajbura.

 

Tnax-il ragg id-dija isawru henjin,

l-arma helsa, xemx ohra perfezzjoni

bi kburija, bhall-musbieh dawl ghall-hatjin.

 

Fil jiem xitwija, xemx gdida hanina

bhal ridt li ggedded, is-safa 'l-imnissla,

j'alla li 'inti, imhabbtek fis turina.

 

 

Rabat - Ghawdex

22 ta' Novembru 1999


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Festa 1999, Knisja San Frangisk - Victoria -Ghawdex, p.30.

Valletta: 4.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.