L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


L-Isbah Holqien


ta' Gilbert Buhagiar


 

L-gherf kbir t'Alla setghani

Li halaq l-univers,

Haseb fi xbejba safja

fil-Genesi hsieb fil-vers.

 

Ghalhekk mill-bidu kienet

Sabiha minghajr dnub,

Hi ghaxqet lill-Ispirtu

li laqa' hu l-miktub!

 

Hi fethet trieq ghall-bniedem

B'dirghajha miftuhin,

Stenniet il-migja t'Alla

Ghad-dnub tal-midinbin!

 

Din hija holqien t'Alla

Hi ghaxxqet lit-Trinità

Safja bla ebda tebgha

Ghal dejjem, ghal eternità!

 

Inti l-aqwa kapulavur

Vergni Immakulata,

Hanina Omm Sultana

Tal-bniedem int avukata!

 

Lejk ahna nixthu l-harsa

Kull hin minghajr dewmien,

Ghalina l-aqwa Regina

Marija l-isbah holqien!

 

Rabat - Ghawdex

Awwissu 1999


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Festa 1999, Knisja San Frangisk - Victoria -Ghawdex. p.15

Valletta: 4.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.