L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Mater Castissima


minn Geoffrey G. Attard


(B'dedika Lill-Patrijiet Frangiskani tal-Belt Victoria - Ghawdex)

 

X'hin Novembru juri dahru

lil Dicembru, f'daqqa lkoll

ahna nqumu, u dal-poplu

f'ghana lil ilsienu jholl.

 

Ghax Dicembru, xahar il-festi

ifakkarna fl-Omm tas-sema

li bla dnub dahlet fid-dinja

mhux bhal tal-bnedmin il-gemgha.

 

Bosta huma l-festi tieghek

O Marija Omm il-bnedmin

izda din l-izjed ghaziza

ghax treggaghna maghqudin.

 

Ghalhekk dil-festa nhobbuha

u ghal qalbna Hi mhux ftit

ghaliex hija l-festa taghna

hekk tarana Ommna trid.

 

Trid tarana haga wahda

bhala ahwa maghqudin

sabiex festa - vera festa

naghmlu lil Omm il-Bambin.

 

Biex il-festa tkun minn qalbna

trid tkun festa - tkun rigal

lil Omm Alla s-Setghani

li wellditu f'lejl go ghar.

 

Din hi l-festa li thennina

ghax tfawwarna lkoll bil-hena

u xewqitna hi li darba

naraw lilek gewwa l-Genna.

 

F'Awwissu naghmlulek festa

ohra f'Marzu tal-Lunzjata

tal-Bambina ghal Settembru

issa ta' l-Immakulata.

 

Kollha tieghek dawn il-festi

kollha gheziez u mahbubin

izda zgur li din specjali

ja Omm minn tal-midinbin,

 

Xewqtek hi li nkunu tieghek

hux tassew Ommna Marija?

halli mela ghandek nigu

ahna wlied dil-gzira Ghawdxija.

 

F'nofs il-belt tal-gzira tieghek

hawn dil-knisja tal-irhieb

li jhobbuk b'imhabba kbira

ghax dawn tieghek l-aqwa hbieb.

 

U f'dat-tempju zghir, ckejkuni

ahna nigu hawn f'dal-jiem

ghan-novena, biex dwar hajtek

nitghallmu, j'Omm tal-holqien.

 

Hdanek lilna zgur jesaghna

ahna wliedek nisa, rgiel

kollha tieghek ghax Int Ommna

aghti mela lilna hjiel....

 

tal-imhabba li lejna ghandek

sabiex nersqu izjed lejk

u nixorbu mill-imhabba

li hemm tixghel ma' haddejk.

 

Qatt ma nixba' , Qatt ma nghejja

jew niddejjaq Omm il-hlewwa I

nt li shaqt is-serp tal-Eden

Int li rbaht lil Sid id-dnewwa.

 

Ha nhobbuk sabiex nitghallmu

izjed dwarek biex nixbhuk

u biex nixbhu lil min fdiena

u biex izjed inhobbuk,

 

Tnax-il xemx idawru'l rasek

Int ja Xemx fuq jkollha x-xmux

Int li Ismek kollu hlejju

u li m'hemm hadd ma jafux'

 

Gewwa Bormla, l-Belt Cospicua

u fil-Qala jqimuk

fil-Hamrun parrocca lilek

u hawnhekk wisq irriduk.

 

Irriduk u ta' dan xhieda

hi dil-knisja Frangiskana

illi fiha tul is-sena

ghad-dell t'Ibnek Int tarana.

 

X'hin imbaghad Dicembru jasal

ja Xemx tiddi nigu hdejk

biex induqu dik il-benna

li qed tidher f'dawl ghajnejk

 

U xm'intx sbejha ja Sultana

ja Omm taghna l-imsejknin

jekk Eva hassritna ilu

Int ghamiltna mat-tajbin.

 

Kemm jithabtu u jhabirku

dawn uliedek - patrijiet

illi hsiebhom hu biss fuqek

ja Omm li troxx il-barkiet.

 

Sbejha wkoll u dana jidher

hija l-vara, xbieha tieghek

li x'hin jiena nhares lejha

iggeghlni nithabbeb mieghek.

 

Dak ix-xaghar li 'l isfel jinzel

jghatti 'l ghonqok, jaghtik dehra

ta' regina, principessa

tas-sebh u tal-glorja l-mera.

 

Ieqaf issa mela maghna

ahna wliedek inhobbuk

u b'ta' qlubna, hsibijietna

ir-Regina irriduk.

Victoria – Ghawdex

24 ta' Settembru 1995


Din il-Poezija dehret fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Programm ta' Tifkira - Festa 1996, Knisja San Frangisk - Victoria -Ghawdex, p.13-15.

Valletta: 5.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.