L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

 <<|werrej|>> 


Oh, Kuncetta Immakulata!


minn San Frangisk Anton Fasani

maqluba ghall-Malti minn Patri Bonaventura M. Camilleri OFMConv.


 

Fost il-Kreaturi safja,

Int Marija l-izjed sabiha;

Fost in-nisa kollha

Int biss imbierka msejha.

Oh, Kuncetta Immakulata!

 

Int fost ix-xewk, il-Gilju

Int ta' Gerico, r-Roza

int l-Omm, il-Bint u l-Gharusa

ta' dak Alla li tak il-hajja,

Oh, Kuncetta Immakulata!

 

Int l-Omm imma wkoll il-Vergni,

Wahdek Int u bhalek m'hawnx;

Int il-Mahbuba u l-Maghzula;

Oh, Kuncetta Immakulata!

 

Daqs ix-xemx Inti tiddi,

u daqs il-qamar sabiha,

Tieghek però id-dawl

le jickien jew jonqos.

Oh, Kuncetta Immakulata!

 


Fost l-ghanjiet helwin li l-qaddis Fasani kiteb ghad unur ta' l-Immakulata, fil-Knisja Frangiskana ta' Lucera ghadha titkanta din l-ghanja. Din  dehret fl-artiklu ta' Patri Bonaventura M. Camilleri OFMConv, Qaddis Gdid Frangiskan: il-Beatu Frangisk Anton Fasani, fil-Ktejjeb: Immakulata Kuncizzjoni: Programm - Tifkira tal-Festa 1985, Knisja San Frangisk - Victoria -Ghawdex.

Valletta: 5.10.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.