L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


L-Aktar Ħienja


ta' Patri Thomas Calleja OFMConv


 

L-aktar ħienja fost in-nisa

Int Marija,

Imbierka,

Mimlija bil-Grazzja

Magħżula,

msejħa

biex tnissel f’ġufek safi

bla tebgħa w immakulat

lil Iben ta’ Alla l-Għoli

bil-ħidma ta’ l-Ispirtu Qaddis.

 

L-aktar ħienja fost in-nisa

Int Marija,

Ħieni miegħek u fik

Il-frott ta’ gufek safi:

Ġesù

 

 

Multinational Village – Filippini

14 ta’ Awwissu 1997

Festa ta' San Massimiljan Kolbe

 


Din il-poeżija inkitbet waqt li Fr Thomas kien missjunarju fil-Filippini

Valletta: 10.10.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.

.