L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Lil Ommna Marija


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


 

Jismek Marija,

isem sabih;

jixraqlek bosta,

imzejna bih.

 

Dawk li tawhulek,

Anna w Gwakkin,

ghazlulek isem,

bih imkabbrin.

 

Din binthom helwa,

tezor wahdien:

il-hajja taghna,

tama f'kull zmien.

 

Lilek Marija,

Alla l-hanin,

minn dejjem ghazlek

fost il-bnedmin.

 

Kollok sabiha,

b'Omm Ibnu ried;

ahna wkoll sirna

tieghek l-ulied.

 

Ta' min ihobbok

ta' min jaghtik

it-tifhir xieraq,

li bih jghollik.

 

Harisna dejjem,

dan nitolbuk,

biex wara mewtna

nigu nqawduk.

 

Rabat - Ghawdex

22 ta' Ottubru 2004


Din il-poezija waslet ghandna bil-posta minghand l-awtur.

Valletta: 30.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu

s-Santu.