L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Infahhruk ghal dejjem


ta' Patri Dumink Bonello OFMConv


 

Wasal Dicembru,

waslet ukoll

l-Immakulata.

ferh taghna ilkoll!.

 

Sejrin infakkru

l-Mija u Hamsin

tad-Domma taghha

ghaddew is-snin.

 

Ferah il-Papa

sew dak in-nhar;

ferhu l-Insara

b'dak li kien sar.

 

Ghalhekk dis-sena,

bis-serjetà

u b'ferh infakkru

dil-verità

 

Waqt li nitolbu

lilek bla dnub,

fl-imhabba tieghek

zomm taghna l-qlub.

 

Harisna dejjem

mexxina lejk,

sa naslu s-sema

u nkunu hdejk.

 

Dan li nixtiequ,

dan nitolbuk,

halli bla nieqfu,

ahna nfahhruk.

 

Rabat - Ghawdex

8 ta' Novembru 2004


Din il-poezija waslet ghandna bil-posta minghand l-awtur.

Valletta: 30.10.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu s-Santu.