L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Lil Sidtna Marija Kewkba tal-Bahar


ta' Oliver Friggieri


 

I  

MINN QALBI NFAHHAR LILL-MULEJ

"Magnificat"

 

Minn qalbi nfahhar lill-Mulej

U nifrah bih ghax Hu l-hellies,

Hu xehet fuqi l-hars t'ghajnejh,

U 'l qalbi mlieha b'hafna ferh.

 

Hu ghamel mieghi hwejjeg kbar

U l-isem tieghu hu qaddis,

Tinfirex hnientu tul iz-zmien

Fuq min bil-biza' lilu jhobb.

 

Hu wera l-hajja ta' dirghajh

U xerred f 'qalbhom 'l-imkabbrin,

Mit-tron nizzilhom lill-kburin

U flokhom tella' n-nies iz-zghar.

 

Bil-gid Hu xebba' l-imgewhin

U l-ghonja baghathom barra b'xejn.

Ha hsieb l-ulied ta' Israel

Ghax ftakru l-hniena tal-Mulej.

 

Din hija l-weghda li l-Mulej

Kien ghamel darba tul iz-zmien,

Il-weghda tieghu 'l Arbaham

U lill-bnedmin li jigu wrajh.

 

II

BHAL ULIED MISSIER WIEHED

 

Bhal ulied Missier wiehed nifirhu

Ghaliex ohtna li twieldet fiz-zmien

U l-omm t'Alla u tal-bniedem li dineb

Bdiet il-hajja tar-ruh bil-helsien.

 

Il-Mulej ried ilibbes lil bintu

Bid-dawl abjad tas-safa tar-ruh,

U jahtarha l-gharusa sabiha

Li taf taghder u thobbna fid-dmugh.

 

III

SULTANA TAL-BAHAR

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Sa mill-bidu taz-zmien l-omm bla tebgha

  Kienet tghammar fil-hsieb tal-Mulej.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Kienet tnisslet minn qabel ma l-ibhra,

  l-art u s-sema infirxu flimkien.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Fi twelidha l-holqien haj sellmilha,

  Hi berkitu bl-imhabba ta' l-omm.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  U mal-milja tas-snin wild il-bniedem

  Fittex fiha s-sliem kollu tal-qalb.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Iberikha l-Mulej gholi taghna

  Fost in-nisa u fost il-bnedmin.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Ebda htija ma tidher f Marija,

  Hija safja bhal sema kahlan.

 

Nifirhulek, Sultana tal-bahar, nifirhulek.

 

  Inberkuha ghaliex fiha l-kburija,

  Fiha t-tama tan-nisel uman.

 

Nifirhulek, Sultana tai-bahar, nifirhulek.

 

IV

INTI ISBAH

 

Inti isbah mil-lejl mimli kwiekeb

U mill-fwieha ferrieha tai-ward,

Ghaliex Alla, l-Missier li halaqna,

Riedek tkun is-Sultana ta' l-art.

 

Infahhruk ghall-gmiel tieghek, Marija,

L-isbah mara mill-gens tai-bnedmin.

Ghalkemm qatt ma rajniek ahna nafu

Li ghalik ahna lkoll mahbubin.

 

V

INTI L-KEWKBA

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna.

 

  Isma' l-kelma, Marija, li hierga

  Biex tittallab minn ghandek il-hniena.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna.

 

  Int tilqaghha kelmitna ghaliex bhalna

  Taf xi jfisser il-vjagg f din id-dinja.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna

 

  Nistennew lejl u nhar li nitilghu

  Fuq ix-xatt fejn hemm int tistenniena.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna

 

  Nitolbuk li tismaghna w taghtina

  Kull kuragg li nehtegu f'dal-bahar.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna

 

  Inti tifrah kull meta nifirhu,

  U titnikket kull meta nitnikktu.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna

 

  Ahna wliedek imsejkna w min jista'

  Jisma' talbna malajr ahjar minnek?

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna

 

  Insellmulek, omm taghna hanina

  Li tharisna sa l-ahhar mill-gharqa.

 

Inti l-kewkba li ddawwal hajjitna


Din il-poezija dehret fuq il-Programm tifkira ta' Akkademja Muziko-Letterarja, Knisja ta' San Frangisk, Valletta,  9 ta' Dicembru 2004, p.9-12

Valletta: 10.12.2004


 

Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu s-Santu.