L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Tifira u Talba lill-Imqaddsa Marija

mahluqa minghajr Tebgha


ta' Achille Ferres


 

L-ulied tieghek,

O Marija,

Mieghek

dejjem Ferhanin.

 

Lilek jaghtu

Kull fohrija,

U jghidulek

Ma' xulxin:

 

"Inti walidek

Dhirt bla htija,

Bi kbir ghageb

Tal-bnedmin.

 

L-izjed safja

Int, Marija,

Fost kemm hemm

Qaddisin."

 

O Marija,

Naghtuk qalbna

Kif hawn ahna

Migburin.

 

U int mis-sema

Ilqa' talbna

Flimkien m'ibnek

il-hanin.

 

Ahna wliedek

U inti omm taghna

Mieghek zommna

Marbutin.

 

Ghax mill-ghadu,

Jekk tkun maghna

Zgur nohorgu

Rebbiehin.


Din il-poezija dehret fil-Ktieb ta' Oliver Friggieri, Il-Ktieb tal-Poezija Maltija, testi maghzula u migbura bi studju kritiku, L-Ewwel Volum, il-versi mill-bidu sa tmiem is-seklu dsatax, Klabb Kotba Maltin, 1987, p.137/8.

Valletta: 27.12.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’ l-Ispirtu s-Santu.