L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


Lil Marija Immakulata

150 Sena mid-Domma 1854-2004


ta' Philip Agius


 

Int O Madonna

Il-Kewkba tas-sema

li tferrah l-erwieh

u timlihom b'kull gieh.

 

Hares lejna O Madonna

li qeghdin inharsu lejk

li tferrah l-erwieh

u timlihom b'kull gieh.

 

Hares lejn O Madonna

li qeghdin inharsu lejk,

itfa' fuqna stilla wahda

biex qalbna ddawwalna f'idejk.

 

Ghinna Int O Madonna

bil-harsa ta' ghajnejk

tiddiregina f'kull nuqqas

biex aktar nersqu lejk.


Din il-poezija dehret fuq il-Programm tal-festa ta' Marija Immakulata fil-Belt ta' Bormla, Festa 2004, p.169.

Valletta: 27.12.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’

l-Ispirtu s-Santu.