L-Immakulata Kunċizzjoni - Poeżija

 

<<|werrej|>> 


It-8 ta' Dicembru 1854-2004

F'Gheluq il-150 Sena mid-Domma ta' l-Immakulata


ta' Sunny Aquilina


 

Jum it-8 ta' Dicembru,

Jum glorjuz, ipproklamata;

Int l-"Imnissla Minghajr Htija -

Kuncizzjoni Immakulata!"

 

Kien il-Papa Piju Disgha

Illi ddefinixxa d-domma

U dil-Belt tieghek Marija

Xeghlet b'qima u ferh lejn Ommha...

 

Saru festi kbar kif jixraq;

Kemm mad-dinja u f'Bormla taghna,

Ghax Hi kienet il-maghzula

Omm Gesù li b'Ommna tana!

 

U go Bormla ta' kull sena

Ghadha tbaqbaq it-tifkira

F'jum it-8 ta' Dicembru,

L-isbah jum mimli tifsira!

 

Hekk l-ulied jingabru kollha

Taht il-mant t'Ommna Marija

Illi ma' kull zmien hawn baqghet

F'qalbna ssaltan dejjem hija!

 

Int hekk safja, hekk sabiha,

L-Omm li tisboq il-holqien,

Hawn, f'dan is-Santwarju tieghek

Tibqa' ssaltan ma' kull zmien!


Din il-poezija dehret fuq il-Programm tal-festa ta' Marija Immakulata fil-Belt ta' Bormla, Festa 2004, p.147.

Valletta: 27.12.2004


Qaddisa Verġni Marija

minn fost

in-nisa ma twieldet qatt oħra bħalek.

Int il-bint

u

l-qaddejja

tas-Sultan

il-Kbir

l-aktar għoli u tal-Missier tas-sema,

Int l-omm tal-Mulej Qaddis tagħna

Ġesù Kristu,

Int

l-għarusa ta’

l-Ispirtu s-Santu.